Wszystko o wydawaniu, wygaszaniu i cofaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uwzględnieniem czasu epidemii. Zasady wnoszenia opłat

Szanowni Państwo zapraszamy na szkolenie dotyczące sporządzania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedłużenie koncesji oraz oświadczeń o sprzedaży alkoholu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie najnowszych przepisów związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w zakresie związanym z tym opłat. Omówione zostaną zagadnienia prawidłowego stosowaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów KPA w tzw. ustawodawstwie COVIDOWYM.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji wraz ze wzorami koniecznych dokumentów, dotyczących trybu postępowania w różnych sprawach związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym pełnej procedury wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń oraz kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu, zastosowania przepisów o zarządzie sukcesyjnym w stosunku do zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prawidłowego stosowania prawa w różnych przypadkach w sferze funkcjonowania zezwoleń alkoholowych, na bazie praktyki i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Uchwały rad gmin o zwolnieniu z opłaty lub przedłużeniu terminu do jej wniesienia w 2021 roku:
  1. kompetencje rady gminy - kiedy i jak je zastosować?
  2. komu przysługuje zwrot, a komu zwolnienie?
  3. zwrot opłaty w sytuacji wniesienia opłaty za niepełny rok 2021,
  4. opłata przed wydaniem zezwolenia w sytuacji złożenia nowego/kolejnego wniosku w trakcie 2021 roku a zwolnienie z opłat,
  5. czy pobierać opłatę od nowych przedsiębiorców.
  1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – komu, w jakim terminie, w jakiej formie i jakie informacje udostępniamy?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna jak i do tych z dużym doświadczeniem, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażnicy miejscy, pełnomocnicy ds. profilaktyki, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik z 30 letnim doświadczeniem zawodowym, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji m.in. rozstrzygająca odwołania z zakresu zezwoleń alkoholowych, doświadczony praktyk i wykładowca, trener w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Od 1998 roku prowadzi szkolenia otwarte w szeroko pojętym zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzi szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych oraz przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich działalności. W poprzednich latach wykładowca akademicki na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.bialystok.pl lub mailem na adres: frdl-pc@frdl.bialystok.pl do 14 października 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.