• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie przepisy, mające wpływ na pracę urzędów gmin w zakresie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Przedstawione zostaną także szczególne regulacje prawne związane z epidemią, tzw. „ustawa o małpkach” oraz projekt ustawy dot. internetowej sprzedaży alkoholu. Wskażemy najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w swojej codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat oraz kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy. W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo. Przedstawione zostaną także kwestie wprowadzania danych dot. zezwoleń do CEIDG oraz przepisy dotyczące zarządu sukcesyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
 • Poznanie zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Omówienie problematyki naliczania opłat oraz najnowszego orzecznictwa w tym zakresie.
 • Wskazanie najczęstszych problemów dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat.
 • Przybliżenie innych przepisów powiązanych z wydawaniem zezwoleń, w tym o: zarządzie sukcesyjnym, wprowadzaniu danych do CEIDG, kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
 • Możliwość konsultacji z wykładowcą problematycznych kwestii z zakresu omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania, uchwała o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, terminy, wezwania.
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa – stan aktualny.
 4. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 6. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 7. Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”).
 8. Projekt nowelizacji ustawy dot. sprzedaży alkoholu przez internet.
 9. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty, terminy i możliwość ich przywrócenia.
 10. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 11. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo. 
 12. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 13. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 14. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 15. Dyskusja, wymiana doświadczeń. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin oraz członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, od wielu lat wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy komisji, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, autor szeregu opracowań w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21 października 2022.