Zadania gmin związane z obsługą centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z CEiDG

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zadania gmin związane z obsługą CEIDG z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r.:

 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Prawo przedsiębiorców,
 • ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawy – Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,

a także regulacje wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw oraz zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące pomocy dla przedsiębiorców w okresie pandemii COVID-19.

UWAGA - Jeżeli przed terminem planowanego szkolenia pojawią się informacje o nowych uregulowaniach związanych z tematem szkolenia, zostaną one przedstawione w trakcie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie problemów związanych z przyjmowaniem wniosków CEIDG-1 i pogłębienie wiedzy pracowników urzędów gmin w tym zakresie. Zwrócenie uwagi na najważniejsze rozwiązania pomocowe skierowane do przedsiębiorców w okresie epidemii.
 • Sygnalizowanie problemów i wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Od 15 marca 2021 r. logowanie do CEIDG za pośrednictwem systemu Login.gov.pl (Węzeł Identyfikacji Elektronicznej) z wykorzystaniem Profilu zaufanego i usług bankowości elektronicznej.
  • możliwość wykorzystywania posiadanego certyfikowanego podpisu klasyfikowanego do podpisywania wniosków CEIDG-1,
  • nowa wersja wniosku CEIDG-1.
 2. Ogólne zasady dokonywania wpisu w CEIDG:
  • dane ewidencyjne i dane informacyjne wpisu oraz terminy wprowadzenia do CEIDG zmian tych danych,
  • działalność podlegająca i niepodlegająca wpisowi do CEIDG,
  • możliwość wykonywania działalności bez konieczności jej rejestracji,
  • osoby podlegające rejestracji w CEIDG,
  • rejestracja w CEIDG cudzoziemców - dokumenty potwierdzające ich status w Polsce, w oparciu o ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ważność dokumentów cudzoziemców w okresie pandemii,
  • rejestracja w CEIDG obywateli Wielkiej Brytanii.
 3. Wpis i zmiana wpisu na podstawie wniosku przedsiębiorcy:
  • rejestracja na podstawie wniosku CEIDG-1 złożonego w urzędzie gminy, w tym wniosku roboczego wypełnionego online,
  • potwierdzenie przyjęcia wniosku; wzywanie do uzupełniania braków formalnych,
  • składanie wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy; zasady udzielania pełnomocnictwa i prokury oraz uwidaczniania danych pełnomocnika i prokurenta osoby fizycznej w CEIDG,
  • zasady zawieszenia i wznowienia działalności,
  • zaprzestanie prowadzenia działalności; informacja o niepodjęciu działalności,
  • dokonywanie sprostowań wpisów przez gminy,
  • wykreślanie wpisów z urzędu,
  • wykreślenie wpisu z powodu braku tytułu prawnego do miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykreślenie wpisu przed planowaną datą rozpoczęcia działalności
  • możliwość dokonywania zmian w wykreślonych wpisach.
 4. Możliwość kontynuowania działalności gospodarczej po śmierci osoby fizycznej
  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw:
  • termin i zasady powołania zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy i po jego śmierci,
  • kto może zostać powołany na zarządcę sukcesyjnego,
  • zasady zgłoszenia do CEIDG powołanego zarządcy sukcesyjnego,
  • uprawnienia zarządcy sukcesyjnego i okres trwania zarządu sukcesyjnego,
  • wykonywanie przez zarządcę sukcesyjnego uprawnień wynikających z zezwoleń, koncesji i wpisów do rejestrów działalności regulowanej,
  • termin wykreślenia z CEIDG wpisu zmarłego przedsiębiorcy,
  • wykreślenie z CEIDG informacji o wygaszonych zezwoleniach, koncesjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej, którymi posługiwał się zmarły przedsiębiorca,
  • przeniesienie praw wynikających z zezwolenia (koncesji) na nabywcę przedsiębiorstwa, który nabył je na podstawie umowy od przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (w tym wspólników spółki cywilnej) – forma i warunki konieczne dokonania takiej czynności,
  • śmierć małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – możliwość powołania tymczasowego przedstawiciela do zarządzania spadkiem; zasady powołania i odwołania, przekazywanie informacji do CEIDG oraz zakres działania tymczasowego przedstawiciela.
 5. Publikacja w CEIDG informacji o kwalifikacjach rzemieślniczych.
 6. Możliwość dołączania do wniosku CEIDG-1 formularzy ZUS do zgłoszenia przedsiębiorcy i członków jego rodziny oraz zatrudnionych pracowników (i członków jego rodziny).
 7. Forma udostępniania danych o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG.
 8. Zasady udzielania informacji z dotychczasowych ewidencji gminnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujących się przyjmowaniem wniosków CEIDG-1.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 maja 2021 r.