• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pomiędzy I a II ratą opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych. Najnowsze ustalenia dotyczące zasad zwrotu niewykorzystanej opłaty przedsiębiorcom

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną zagadnienia z zakresu wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż. Przeanalizujemy wszystkie potrzebne przepisy i ich zastosowanie w praktyce. Przedstawimy informacje dotyczące m.in.:
• bieżących zmian prawa i ich znaczenia dla funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym ograniczenia w sprzedaży napojów energetycznych i ich znaczenie dla sprzedaży alkoholu,
• zagadnień z zakresu: jak i kiedy wydać, wygasić, cofnąć lub zmienić zezwolenie - prawo i praktyka,
• zasad zwrotu niewykorzystanej opłaty przedsiębiorcom,
• zarządu sukcesyjnego – prawa i obowiązki organu zezwalającego i spadkobierców.
Uczestnicy szkolenia uzyskają szeroki pakiet informacji dotyczących trybu postępowania z przedsiębiorcami, którzy muszą wnieść II ratę opłaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeanalizowanie potrzebnych przepisów i ich zastosowania w praktyce.
• Poznanie zasad postępowania w sytuacji śmierci przedsiębiorcy. Odpowiedź na pytanie co z zezwoleniem w aspekcie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym.
• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści przepisów obecnie obowiązujących m.in. ustawy winiarskiej, zarządu sukcesyjnego, prawa przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w odniesieniu do treści ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, szczególnie od początku 2023r.
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe i rozwiązywanie bieżących problemów.
• Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w formie: wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu oraz dla członków komisji przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 maja 2023 roku:
• Przelewy internetowe i bankowe – zasady oceny prawidłowości wniesienia opłaty.
• Likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przed terminem II raty – jak ustalić i wyegzekwować należną opłatę?
• Brak opłaty II raty w terminie - kiedy i jak naliczyć dodatkowe 30 % opłaty?
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty.
• Zapowiedź rezygnacji ze sprzedaży alkoholu z powodu likwidacji punktu sprzedaży w dalszej części roku - jak poprawnie obliczyć należną opłatę?
• Obowiązki organu w trakcie 30 dni po upływie terminu wniesienia I raty?
2. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni - krok po kroku:
• Kiedy można wszcząć postępowanie – forma.
• Czynności organu w trakcie postępowania.
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania - jak prawidłowo obliczyć należną opłatę?
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia.
• Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
• Sposoby naliczenia zaległych należności.
• Jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty po wygaszeniu zezwolenia.
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
3. Zasady zwrotu niewykorzystanej opłaty za zezwolenia - prawo i praktyka:
• Zwrot na wniosek czy z urzędu- najnowsze zalecenia RIO,
• Prawidłowa procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej.
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku:
• Przedłużenie zezwolenia przez dodatkowy okres 6 miesięcy w czasie zagrożenia epidemicznego - kiedy, kto i jak może stosować tą instytucję?
• Kiedy można wydawać zezwolenia jednorazowe, kateringowe – sprzedaż obwoźna, food trucki, mobilni barmani, fryzjerzy, itp.
• Tytuł prawny do lokalu - winiarze, współwłasność - jakie dokumenty.
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu a zaświadczenie sanepidu.
• Ocena treści wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Czy wydawać przedsiębiorcy potwierdzenie przyjęcia wniosku?
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?)
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zastosowanie art. 64 KPA.
• Jak i kiedy trzeba obowiązkowo stosować art. 10 i 79a KPA.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak poprawnie określić termin ważności zezwolenia.
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Ponaglenie - procedura organu.
• Oględziny a kontrola w terenie – udział przedsiębiorcy.
5. Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich i jej wpływ na wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
• Nowe kategorie przedsiębiorców uprawnionych od 7 marca 2022r. Do uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
• Definicje drobnego producenta wina i innych przedsiębiorców (sadownika, pszczelarza) na podstawie przepisów ustawy winiarskiej.
• Producent wina jako hurtownik.
• Rodzaje dokumentów „winiarzy” składanych do wniosku o wydanie zezwolenia i sposób ich oceny przez organ zezwalający.
• Zasady wydawania zezwoleń producentom wina.
6. Zrzeczenie się przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania:
• Najnowsze orzecznictwo- zmiana przepisów!!

• Termin i forma zrzeczenia się, stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień komisji.
• Skutki zrzeczenia się dla wprowadzenia danych do ewidencji działalności gospodarczej.
7. Zmiana treści zezwolenia –kiedy jest konieczna?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców – kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia?
• Czy zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego powoduje konieczność zmiany treści zezwolenia?
8. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - problemy prawne i praktyczne:
• Kiedy można stwierdzić wygaszenie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy?
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wydanie lub wygaszenie zezwolenia?
9. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Dowóz alkoholu w placówkach gastronomicznych – dopuszczalny czy nie?
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
• Spożywanie alkoholu przed sklepem a możliwość cofnięcia zezwolenia.
• Reakcja organu zezwalającego na sygnały mieszkańców o naruszeniach przepisów ustawy –zastosowanie prawidłowego trybu ustawowego.
• Naruszanie zakazu reklamy alkoholu w punktach sprzedaży alkoholu - postępowanie organu.
• Postępowanie dowodowe przed organem zezwalającym w trakcie cofnięcia zezwolenia.
10. Aktualne problemy orzecznicze występujące w praktyce urzędniczej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujący jak i doświadczeni urzędnicy, członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocnicy ds. profilaktyki, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych ośrodków szkoleniowych. Od 1998 r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadza wiele szkoleń członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, radnych, a także przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości w formie szkoleń zamkniętych. W poprzednich latach wykładowca akademicki, prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 kwietnia 2023 r.