Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej wg obowiązujących przepisów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie przepisy mające wpływ na pracę urzędów gmin w zakresie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w świetle ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159). Ustawa ta pozwala radom gmin na uchwalanie ulg dla przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu. Prowadzący omówi procedurę wydawania i cofania zezwoleń, problematykę naliczania opłat, najnowsze orzecznictwo a także najczęstsze problemy, na jakie urzędnicy napotykają w swojej codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy.

Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. przykłady decyzji, postanowień i innych dokumentów urzędowych, przydatnych w codziennej praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
 • Omówienie zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa.
 • Poznanie procedury wydawania i cofania zezwoleń, problematyki naliczania opłat oraz najnowszego orzecznictwa.
 • Wskazanie najczęstszych problemów dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania.
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Tarcze antykryzysowe – przepisy obowiązujące aktualnie – pomoc dla przedsiębiorców na podstawie ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 4. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 6. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 7. Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”).
 8. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
 9. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 10. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo. 
 11. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 12. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 13. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 14. Dyskusja, wymiana doświadczeń. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 3 grudnia 2021 r.