• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Analiza finansowo-ekonomiczna spółek komunalnych

online
Program i karta zgłoszenia

29-30 listopada 2022 r. Szkolenie w godzinach 08:30 – 15:30 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi w zakresie przeprowadzania analizy ekonomicznej spółek.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie porządkujące i pogłębiające wiedzę w zakresie analizy ekonomicznej spółek komunalnych. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak poszczególne modele biznesowe wpływają na możliwości finansowania i zaciągania zobowiązań. W trakcie zajęć skupimy się na przeanalizowaniu sprawozdań finansowych spółek i kluczowych obszarach analizy wskaźnikowej. Podczas studiów przypadków uczestnicy zrozumieją na konkretnych przykładach jak przygotowywać i jak czytać sprawozdania finansowe spółek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie analizy ekonomicznej spółek komunalnych.
• Zwiększenie wiedzy w zakresie czytania sprawozdań finansowych.
• Nabycie i/lub uzupełnienie umiejętności w zakresie przygotowywania analizy wskaźnikowej.
• Zrozumienie specyfiki powoływania i funkcjonowania spółek komunalnych oraz wykonywania zadań własnych samorządów przez te podmioty.
• Zapoznanie z otoczeniem rynkowym, w którym działają spółki komunalne oraz ich modele biznesowe i relacje z JST.
• Zdobycie i uporządkowanie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz innych źródłach informacji do oceny spółek.
• Poznanie metod oceny kondycji podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem odmienności spółek komunalnych.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych, które obejmować będą:
- prezentację obejmującą cały materiał omawiany na szkoleniu,
- case study – dane finansowe z wybranych przedsiębiorstw wraz opisem problemu.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Podstawy tworzenia i działalności spółek komunalnych:

• Wybór formy realizacji zadań przez JST na bazie uwarunkowań regulacyjnych (w tym ustawa o gospodarce komunalnej) i praktyki.
• Kiedy samorząd może utworzyć spółkę komunalną a kiedy nie powinien (w tym raporty NIK w tym zakresie).
• Typowe obszary działalności spółek komunalnych (wod-kan, ciepłownictwo, transport, itp.) praz powoływanie spółek specjalnego przeznaczenie do realizacji znaczących projektów inwestycyjnych (SPV).
• Kwestie pomocy publicznej w finansowaniu spółek komunalnych przez JST – pojęcie tzw. dozwolonej i nie dozwolonej pomocy publicznej.
2. Modele biznesowe spółek komunalnych:
• Sposób finansowania poszczególnych działalności komunalnych (opłaty od mieszkańców lub wynagrodzenie z JST):
- model taryfowy,
- model powierzenia zadań własnych.
• Zasady kalkulacji i wypłaty wynagrodzenia (rekompensaty) na rzecz spółek z JST,.
• Wpływ poszczególnych modeli działalności spółek na finanse JST, w tym wskaźnik zadłużenia.
• Case study: wyniki finansowe spółki wodociągowej (model taryfowy), wyniki spółki celowej (sport i rekreacji) w modelu rekompensacyjnym.
3. Konstrukcja i analiza sprawozdań finansowych:
• Źródła danych do oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej spółek komunalnych:
- roczne sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie zarządu z działalności, raport i opinia biegłego rewidenta,
- sprawozdania kwartalne,
- prognozy finansowe - konstrukcja i zasady przygotowania, kiedy są wymagane.
• Bilans: konstrukcja bilansu, co jest ujęte w poszczególnych pozycjach, jakie są ograniczenia informacyjne bilansu, na jakie pozycje zwrócić uwagę w pierwszej kolejności.
• Rachunek zysków i strat: jak kreowany jest wynik finansowy, dlaczego szczególnie w spółkach komunalnych wynik nie jest najlepszym miernikiem ich efektywności.
• Rachunek przepływów pieniężnych: cash flow kluczowe narzędzie do oceny prawdziwej sytuacji przedsiębiorstwa.
Dzień II
4. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek:
• Analiza wskaźnikowa:
- obszar rentowności,
- obszar płynności finansowej,
- obszar zadłużenia,
- obszar sprawności działania.
• Dlaczego klasyczne metody oceny standingu finansowego nie sprawdzają się przy ocenie spółek komunalnych i jak je modyfikować.
• Analiza branżowa: uwarunkowania rynkowe i regulacyjne.
• Zdolność kredytowa spółek komunalnych i możliwość pozyskania finansowania. Co może wpłynąć na brak zdolności kredytowej?
• Monitoring inwestycji prowadzonych przez spółki.
• Case study: ocena sytuacji spółki ciepłowniczej i spółki transportowej.
5. Wprowadzenie do obszaru ESG:
• Pojęcie ESG: E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i G – Ład korporacyjny (corporate governance).
• Zmiany w raportowaniu ESG i ich wpływ na spółki komunalne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów finansowych zajmujących się nadzorem lub kontrolą i audytem spółek komunalnych, osoby zarządzające finansami spółek komunalnych, oraz wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem swojej wiedzy w obszarze analizy finansowo-ekonomicznej spółek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Menedżer, finansista z doświadczeniem w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Od wielu lat odpowiedzialny za ocenę kondycji przedsiębiorstw i strukturyzację finansowania projektów inwestycyjnych w czołowych bankach działających na polskim rynku. Prowadził dziesiątki projektów organizacji finansowania dla klientów z wielu sektorów. W ostatnich latach zajmuje się przede wszystkim finansowaniem złożonych projektów komunalnych. Decydent kredytowy. Z wykształcenia ekonomista, absolwent programu Executive MBA. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstw, prawa gospodarczego, wyceny nieruchomości oraz restrukturyzacji finansowej. Uczestniczył w licznych szkoleniach m.in. z zakresu zarządzania finansami, prawa gospodarczego, project finance, analizy finansowej przedsiębiorstw i JST, modelowania finansowego oraz kompetencji menedżerskich. Prelegent na seminariach i konferencjach, trener z zakresu oceny standingu przedsiębiorstw i samorządów. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla sektora publicznego na Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Handlowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 799 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 29 października, 999 PLN od 29 października. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 listopada 2022 r.