Błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Rachunkowość i księgowość, a także ewidencja księgowa, czy sprawozdawczość to bardzo istotne zagadnienia w działalności JST, dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach i zakładach budżetowych niejednokrotnie wiąże się z rozwiązywaniem kwestii problemowych dotyczących właściwego stosowania przepisów z zakresu ewidencji dochodów i wydatków jednostki oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Aby ustrzec się przed błędami proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu pozyskanie praktycznej wiedzy w obszarze dotyczącym szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, ze wskazaniem najczęściej popełnianych nieprawidłowości, wynikających z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w jednostkach i zakładach budżetowych.
• Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki.
• Dowiesz się, czy prawidłowo sporządzasz sprawozdania budżetowe i finansowe.
• Będziesz mógł skonsultować kwestie problemowe i wymienić się doświadczeniami z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe.
2. Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
4. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
5. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające.
6. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
7. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.
8. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
10. Konta pozabilansowe.
11. Ewidencja wyniku finansowego.
12. Fundusz jednostki – istota, analityka.
13. Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
14. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego JST, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków JST, współpracy JST z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 28 kwietnia 2021 r.