• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Ewidencja, klasyfikacja oraz sprawozdawczość budżetowa. Praktyczne aspekty

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dedykowane służbom księgowym i finansowym szkolenie, którego tematem będą dochody i wydatki JST. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jednostek budżetowych paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Dochody oraz wydatki to podstawowy aspekt funkcjonowania jednostek budżetowych. Prawidłowy ich obieg i zasady realizacji definiuje ustawa o finansach publicznych. Proponowane szkolenie stanowi kompendium wiedzy w zakresie podstawowych reguł w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji. Omawiane podczas spotkania zagadnienia będą poparte licznymi przykładami praktycznymi. Uzupełnieniem zajęć będzie podsumowująca sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki.
• Wskazanie zasad prawidłowego ujmowania dochodów i wydatków w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie ewidencji, klasyfikacji i sprawozdawczości dochodów i wydatków.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja dochodów budżetowych:
• Syntetyczna.
• Analityczna.
• Należności sporne.
• Nadpłaty.
• Przedawnienia.
2. Udzielanie ulg w spłacie należności budżetowych:
• Umorzenie należności.
• Odroczenie terminu płatności.
• Rozłożenie zaległości na raty.
3. Odsetki od należności.
4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
5. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:

• Odsetki §090, §091, §092.
• Różne opłaty i zwroty, odszkodowania §063, §064, §094, §095.
• Związanych z majątkiem §077, §078, §087.
• Wpływy z różnych opłat §069, a §097.
• Kary §057 i §058.
6. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne - pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.
7. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
8. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
9. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
10. Wydatki niewygasające.
11. Problemy klasyfikacji wydatków m. in.:

• Materiałów §421, a §422, §423, §424, §427, §430, §606.
• Oprogramowania §430, a §421, §443, §424.
• Umów o dzieło, zlecenia §417, a §427, §430, §409.
• Nagród konkursowych §419, a §304.
• Usług §430.
• Świadczeń §311, a §302.
• Ekspertyz §439.
• Tłumaczeń §438.
• Usług między jst §433.
• Energii §426.
• Usług zdrowotnych §428.
• Szkoleń §455, §470, a §430.
• Inwestycji §605 a §606, również wydatków w ramach inwestycji z Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych §637 czy RFIL §610.
12. Powiązanie oraz rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
13. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
14. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
15. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, pracownicy służb finansowych, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lutego 2023 r.