Dodatek dla gospodarstw domowych , dodatek dla podmiotów wrażliwych, rekompensata oraz dodatkowa rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych ,dodatek dla podmiotów wrażliwych , rekompensata oraz dodatkowa rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych – nowe zadanie zlecone w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek dla podmiotów wrażliwych, rekompensata oraz dodatkowa rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych to nowe narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców w postaci gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i wytwarzane przez przedsiębiorstwa energetyczne zarówno zobowiązane do uzyskania koncesji na wytwarzanie ciepła, o czym stanowi art. 32 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, jak i przez mniejsze przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym, nie mające obowiązku posiadania koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obok dodatku węglowego dla źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi rozumianymi jako węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w zakresie zaspokojenia potrzeb własnych ogrzewania. Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówione zostaną nowe zagadnienia związane z procesem naliczania, rozliczania oraz ujęcia księgowego płatności związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z nowymi zadaniami zleconymi dla jst, których zakres jest bardzo obszerny z uwagi na obszar regulacji, a dotyczącej:
- rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,
- dodatkowej rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,
- dodatku dla gospodarstwa domowego,
- dodatku dla podmiotu wrażliwego.
• Poznanie zasad i procedur w zakresie naliczania, rozliczania i księgowania wypłacanych środków.
• Wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych regulacji pranych.
• Zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Dodatek dla gospodarstw domowych - przyznawanie, wypłacanie oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych - przyznawanie, wypłacanie oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
3. Właściwość organów w sprawach przyznania, wypłacenia oraz określania wysokości dodatku.
4. Odbiorca ciepła, w tym podmiot wrażliwy – prawa i obowiązki (odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt w celu umożliwienia stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, składają sprzedawcy ciepła oświadczenie).
5. Rekompensata dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki – naliczanie, wypłata , nienależnie pobrana rekompensata – dokumentacja.
6. Procedury dotyczące rekompensaty – pułapki w tym kwestia odsetek oraz korekt.
7. Finansowanie dodatków i rekompensaty - Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
8. Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych -  zadanie zlecone gminie.
9. Koszty wypłacania odbiorcom rekompensat oraz dodatków -  wysokość 2% łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.
10. Dodatkowa rekompensata
- gmina, na której obszarze ciepło wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jest dostarczane do odbiorców ciepła zamieszkujących lub mających siedzibę na jej obszarze, może udzielić takiemu przedsiębiorstwu energetycznemu dodatkowej rekompensaty z budżetu gminy na podstawie uchwały rady gminy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych: urzędów i jednostek podległych, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdań dotyczących stosowania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 września 2022 r.