• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

E- ZW: nowe obowiązki gmin w zakresie egzekucji podatków i opłat

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji w szczególności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz wykorzystanie aplikacji eTW.

Ważne informacje o szkoleniu

Po kilku istotnych nowelizacjach przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz nowych rozwiązań w aplikacji e-TW, właściwa interpretacja przepisów dotyczących egzekucji podatków i opłat lokalnych jest coraz trudniejsza. Dlatego podczas proponowanego szkolenia przedstawimy ostatnie zmiany w egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych, praktykę ich stosowania oraz najnowsze orzecznictwo z tego zakresu. Omówimy najnowsze rozwiązanie aplikacji e-TW, a dotyczące kierowania zawiadomień przez wierzyciela do organu egzekucyjnego. Podsumujemy wszystkie zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organie podatkowym, w jasny i przejrzysty sposób wskaże przepisy, praktykę ich stosowania oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z zakresu tematyki spotkania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej nowych obowiązków gmin w zakresie egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych.
 • Omówimy, jak powinien funkcjonować wierzyciel, gdy jego obowiązkiem jest przesyłanie tytułów wykonawczych oraz wszelkiej korespondencji do naczelnika urzędu skarbowego aplikacją e-TW.
 • Zweryfikujemy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprawdza się w praktyce. Sprawdzimy, które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom, a po które rozwiązania wójt, burmistrz, prezydent miasta sięga najchętniej, które są najkorzystniejsze.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w podatkach i opłatach lokalnych. Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa?
 • W jakich sytuacjach można nie podejmować czynności zmierzających do egzekucji?
 • Jakie obowiązki ciążą na jednostce (wójcie) w związku z zawiadomieniem wierzyciela do organu egzekucyjnego?
 • Jak działa system e-TW w kwestii zawiadomień? Jak należy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego do końca 2022r., a w jaki sposób po 1 stycznia 2023r.?
 • Kiedy stosujemy dalszy tytuł wykonawczy, a kiedy kolejny tytuł wykonawczy? Kiedy się je wystawia?
 • Jakie są nowe opłaty w postępowaniu egzekucyjnym? Które z nich ponosi wierzyciel?
 • Jak prawidłowo obliczyć termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych? Kto go ustala termin?
 • Jakie są nowe rozwiązania zawarte w Aplikacji e-TW?
zwiń
rozwiń
Program

1. E-ZW - Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego:

 • Jakie obowiązki w zakresie zawiadomień i innej korespondencji spoczywają na wierzycielu? 
 • O czym i w jaki sposób wójt ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?
 • Jak będzie odbywać się zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do końca 2022 r.?
 • A jak to będzie wyglądać po 1 stycznia 2023 r.?
 • Czy należy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wniosku o umorzenie podatku, złożonym przez podatnika? Kto ma obowiązek ustalić termin przedawnienia podatku? Wójt czy naczelnik urzędu skarbowego? 
 • Jaki skutek w egzekucji wywołuje rozłożenie zaległości podatkowej na raty? 

2. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji: 

 • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
 • Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
 • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji, czy nieprzystąpienie do niej?

3. Dalszy tytuł wykonawczy:

 • Kiedy mamy obowiązek go wystawić?
 • Czym różnią się dalsze tytuły wystawiane do zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki?
 • Kiedy wystawiamy dalszy tytuł wykonawczy w ponownej egzekucji? 

4. Kolejny tytuł wykonawczy:

 • Na czym polega i do czego służy? 
 • Kiedy i w jaki sposób wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?

5. Zmieniony tytuł wykonawczy – kiedy wójt ma obowiązek go wystawić?
6. Ponowne wszczęcie egzekucji:

 • Czy wierzyciel może w każdej chwili wszcząć „następną” egzekucję? 
 • Kiedy umorzone postępowanie egzekucyjne można wszcząć ponownie? 
 • Czy jest to prawo, czy obowiązek wierzyciela? 
 • Jak powinien postąpić wójt, żeby ponowna egzekucja była skuteczna i doprowadziła do wyegzekwowania zaległości? 
 • Czy w ponownie wszczętej egzekucji wierzyciel może dochodzić i w jaki sposób zapłaconych we wcześniejszych egzekucjach kosztów egzekucyjnych?

7. Nowy katalog opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - które opłaty będzie ponosił wierzyciel?

 • Jak się przed nimi uchronić? 
 • Jak wójt będzie mógł odzyskać zapłacone przez wierzyciela (wójta) koszty egzekucyjne? 
 • Przedawnienie kosztów egzekucyjnych, czyli które koszty będą obciążać wierzyciela, a które wójt będzie mógł uznać za przedawnione? 
 • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych? 
 • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów egzekucyjnych? 
 • Co z opłatą komorniczą? Jest, czy jej nie ma?

8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych, zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych, pracownicy służb finansowych powiatów, odpowiedzialni za windykację należności publicznoprawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO, autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 sierpnia 2022 r.