Egzekucja podatków i opłat lokalnych oraz innych należności publicznoprawnych w 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji w szczególności dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz wykorzystanie aplikacji eTW.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę, niezbędną każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w przedmiocie skutecznej egzekucji administracyjnej podatków i opłat lokalnych w 2022 roku. Prowadząca szczegółowo omówi prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jst, a także dotychczasowe doświadczenia w elektronicznym przekazywaniu tytułów wykonawczych oraz najczęściej występujące problemy z tym związane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie procesu egzekucji administracyjnej wymagalnych należności pieniężnych jsfp w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności publicznoprawnych.
 • Przedstawienie zagadnień obligatoryjnych działań przedegzekucyjnych, w tym m.in. upomnień, przebiegu postępowania, przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz zasad ich przedawnienia.
 • Poznanie praw i obowiązków wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego oraz istotnych zmian w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień i uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 • Z zakresu: likwidacji z dniem 1 stycznia 2022 r. opłaty komorniczej, obowiązku przekazywania tytułów wykonawczych w aplikacji e-TW.
 • Wskazanie najnowszych informacji i wyjaśnień z portalu wierzycieli IAS w Szczecinie.
 • Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW należy zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
 • Czy w przypadku nieprzyjęcia e-TW wierzyciel musi płacić opłatę manipulacyjną w wysokości 40 zł?
 • Czy, kiedy i jakie dokumenty można przekazywać do skarbowych organów egzekucyjnych w wersji papierowej?
 • Czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny?
 • Czy jednym e-TW można objąć różne należności od tego samego zobowiązanego?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach m.in. wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism, kierowanych do organu egzekucyjnego oraz wzór procedury wewnętrznej dotyczący obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki wierzyciela jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne:

 • Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych. Kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek. Czy od wszystkich należności publicznoprawnych należą się odsetki?
 • Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela. Czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności, wynikające z ostatecznych decyzji? Kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej?

2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności podlegających egzekucji administracyjnej – aktualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych:

 • Aktualnie obowiązujące przepisy dot. postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 • Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego. Formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych.
 • Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne. Doręczenie upomnienia, terminy, kwoty. Nowe obligatoryjne elementy upomnienia. Omówienie istoty i treści pouczeń. Czy upomnienie musi być podpisane? Aktualne rozporządzenie dot. upomnień, zmiana wysokości kosztów upomnienia.
 • Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia. Czy należy obciążyć zobowiązanego kosztami upomnienia dotyczącego zapłaty zaległości – po dokonaniu wysyłki upomnienia, ale przed jego doręczeniem? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?
 • Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
 • Przedawnienie kosztów upomnienia. Nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły? Praktyczne przykłady liczenia przedawnienia kosztów upomnienia.
 • Kiedy upomnienie na zaległości publicznoprawne nie musi być wysyłane? Przykłady należności, na które nie ma obowiązku wysyłania upomnienia przed wystawieniem TW.

 3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego - sposoby elektronicznego przekazywania TW, aktualne wzory:

 • Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia. Wybrane elementy m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.
 • Nowy rodzaj tytułu wykonawczego – Kolejny Tytuł wykonawczy. Elementy, postać i cel kolejnego TW.
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych. Jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym? Jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo? Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową?
 • Podpis elektroniczny. W jaki sposób uzyskać dostęp do elektronicznego podpisu? Kto może podpisywać TW podpisem elektronicznym? Upoważnienie do podpisywania TW – podstawa prawna.
 • Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia TW.

4. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zmiana przepisów: rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji.
 • Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny. Przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela na skutek nieprzystąpienia do egzekucji. Co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?
 • Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
 • W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego. Dodatkowe obowiązki wierzyciela w związku ze zmianami przepisów w zakresie kosztów egzekucyjnych.
 • Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
 • Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności, objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę?
 • W jaki sposób księgować wpłaty otrzymane z organu egzekucyjnego np. inna kwota odsetek niż naliczona w systemie księgowym?
 • Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?

5. Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
 • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji. Zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
 • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku - forma wyjawienia majątku. Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
 • Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej - dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji.

6.  Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych:

 • Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych. Określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych.
 • Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
 • Co wierzyciel może zrobić, aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
 • Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
 • Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

7. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni z pozycji wierzyciela za egzekucję administracyjną należności, pracownicy działów księgowości, obsługujący należności publicznoprawne, a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości publicznoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy specjalistycznej i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 24 maja 2022 r.