• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP. (po wprowadzeniu ustawy o OSP) . Zasady finansowania, wzory pism, najnowsze orzecznictwo sądów i administracji oraz wnioski pokontrolne NIK

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych strażach pożarnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która zmieniła zasady wypłacania ekwiwalentu. Przedstawione zostaną zmiany w zasadach wypłacania ekwiwalentu na skutek wprowadzenia nowej ustawy. Uczestnik uzyska profesjonalną wiedzę prawniczą na temat całościowych, kompleksowych zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, najnowszym orzecznictwem sądów i administracji, komentarzami do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wnioskami z raportu Najwyższej Izby Kontroli o finansowaniu ochotniczych straży pożarnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat ekwiwalentu dla strażaków OSP wraz z umiejętnością zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są nowelizacją Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, którą Prezydent podpisał 27 grudnia 2021 r.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW:

Wzory dokumentów:

 • uchwała rady gminy w sprawie ekwiwalentu,
 • zarządzenie wójta w sprawie uchwały rady gminy w sprawie ekwiwalentu,
 • skierowanie członka OSP na szkolenie,
 • zestawienie orzecznictwa sądów w sprawie ekwiwalentu,
 • zestawienie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów w sprawie ekwiwalentu,
 • zestawienie rozstrzygnięć Regionalnych Izb Obrachunkowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ekwiwalent a inne źródła finansowania OSP.
2. Charakter prawny ekwiwalentu, ekwiwalent jako równoważnik.
3. Przesłanki wypłaty ekwiwalentu.
4. Wysokość ekwiwalentu i różnicowanie jego stawek.
5. Osoby uprawnione do ekwiwalentu.
6. Tryb wypłaty ekwiwalentu:
a) Uchwała rady gminy(moc wsteczna, obowiązek wydania itd.).
b) Zarządzenie wójta.
7. Roszczenia o wypłatę ekwiwalentu:
a) Skargi do sądów administracyjnych.
b) Powództwa do sądów powszechnych.
c) Nadzór nad organami gminy.
8. Przedawnienie roszczeń z ekwiwalentu.
9. Odsetki od ekwiwalentu.
10. Podatek od ekwiwalentu.
11. Ekwiwalent a zasiłek chorobowy.
12. Ekwiwalent a urlop w pracy.
13. Ekwiwalent a działalność gospodarcza i działalność rolnicza.
14. Ekwiwalent a zasiłek dla bezrobotnych.
15. Ekwiwalent a wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o dzieło.
16. Zrzeczenie się ekwiwalentu, (przelewy na konto, pełnomocnictwo do odbioru).
17. Obliczanie czasu działań ratowniczych i szkoleń.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
 • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
 • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • strażacy Państwowej Straży Pożarnej,
 • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej,
 • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym). Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 kwietnia 2022 r.