Ewidencja księgowa w jst w praktyce. Plany kont, operacje księgowe na zasadach określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości

Rachunkowość i księgowość, a także ewidencja księgowa, czy sprawozdawczość to bardzo istotne zagadnienia w działalności JST, dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy najważniejsze kwestie z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy ewidencję księgową i przepisy wewnętrzne w ujęciu praktycznym. Przedstawimy przykłady operacji księgowych, konieczność prowadzenia dokładnej analityki, definicje i najczęściej występujące błędy w jednostkach sektora finansów publicznych. Pokażemy, jak prawidłowo dokumentować operacje finansowe, jak uniknąć nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji księgowej oraz jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zajęcia w dużej mierze będą miały wymiar praktyczny, tak aby odpowiedzieć na pojawiające się pytania i rozwiać wątpliwości w zakresie bieżącej pracy, związanej z planami kont i operacjami księgowymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów wewnętrznych i ich zastosowania w oparciu o konkretne przykłady, z którymi często spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.
  • Przedstawienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości.
  • Wskazanie, jak nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • Pokazanie prawidłowego dokumentowania operacji finansowych.
  • Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładu oraz studiów przypadków.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 342):
• definicja jednostki nadrzędnej,
• dodawanie/zmiany planów kont dla jednostek,
• zasady tworzenia i funkcjonowania kont pozabilansowych,
• terminy i zasady przekazywania sprawozdań finansowych,
• zasady podpisywania sprawozdań finansowych.
2. Ewidencja szczegółowa wraz z przykładową korespondencją między kontami:
• dotycząca konta 080 wraz z przykładową korespondencją między kontami,
• dotycząca kont zespołu 1, tj. 130, 137, 139 wraz z przykładową korespondencją między kontami,
• dotycząca kont zespołu 2, tj. 221 i 245 wraz z przykładową korespondencją między kontami,
• dotycząca kont zespołu 7 i 8 oraz kont pozabilansowych wraz z przykładową korespondencją między kontami,
• wpływ ewidencji analitycznej na możliwości sporządzenia informacji dodatkowej.
3. Dokument: informacja dodatkowa (zał. 12 do rozporządzenia), w tym: 
• ewidencja środków trwałych, WNiP oraz pozostałych środków trwałych niezbędna do sporządzenia informacji dodatkowej w oparciu o nową klasyfikację środków trwałych,
• środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
• odpisy aktualizujące należności,
• ewidencja gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
• przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
4. Omówienie wszystkich części sprawozdania finansowego – zmiany terminów sporządzenia sprawozdań za 2021 rok.
5. Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w wyżej wymienionych tematach.

6.  Pytania, odpowiedzi – dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostek podległych, chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej oraz z zakresu tworzenia polityki rachunkowości w jednostce i zakładowego planu kont.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 18 maja 2022 r.