• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Faktury i e-faktury oraz Krajowy System e-Faktur

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego głównym tematem będzie omówienie zasad wystawiania faktur VAT oraz działania kas rejestrujących w jednostkach samorządu terytorialnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka wystawiania faktur w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają liczne błędy z tym związane. Proponowane szkolenie w kompleksowy sposób podchodzi do tematyki regulacji faktur i e-faktur, jak też będzie składało się z praktycznego warsztatu, gdzie podczas zajęć, krok po kroku, przedstawimy zagadnienia dotyczące faktur, problemy związane z ich wystawianiem, strukturą i danymi, jakie zawierają, korektami oraz duplikatami, czy też proformami. Zaprezentujemy zasady wystawiania faktur elektronicznych oraz funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Przeanalizujemy najczęściej występujące nieprawidłowości i popełniane błędy, wskażemy właściwe postępowanie, a także odpowiemy na zadawane pytania dotyczące przedmiotu szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych i zasad dotyczących wystawiania faktur.
• Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących faktur i e-faktur, w tym zasad wystawiania faktur i faktury proforma.
• Analiza kwestii związanych z korygowaniem danych na fakturach oraz konsekwencjami wystawienia błędnych faktur.
• Omówienie podstaw do anulowania czy korekty faktury oraz wskazanie podmiotów, które mogą fakturę skorygować lub anulować.
• Przegląd zagadnień dotyczących wystawienia faktur elektronicznych.
• Omówienie zasad na temat założeń i funkcjonowania Krajowego Sytemu e-Faktur (KSeF).
• Zaprezentowanie modelów postępowania, które mogą pomóc uniknąć błędów i nieprawidłowości w codziennej pracy z fakturami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne wystawiania faktur. Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
• Czynności, podlegające podatkowi od towarów i usług.
• Podatnik VAT czynny a zwolniony.
• Transakcje, podlegające dokumentowaniu fakturą.
• Obowiązek wystawienia faktury.
• Brak obowiązku wystawiania faktur.
• Terminy wystawiania faktur – zasady.
• NIP na paragonie.
• Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze.
• Wystawianie faktur w walucie.
• Moment podatkowy a moment wystawienia faktury.
• Zastosowanie właściwych stawek na fakturze.
• Klasyfikacja towarów i usług a nomenklatura scalona.
3. Informacje na fakturze:
• Pojęcie faktury wg ustawy.
• Katalog obowiązkowych danych na fakturze.
• Najczęściej popełniane błędy na fakturach.
• Weryfikacja podatników (biała lista, VIES).
• Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
• Faktura w przypadkach zwolnionych przedmiotowo z VAT.
• Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego.
• Faktura uproszczona.
• Przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.
4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
• Fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE.
• Wystawianie faktur eksportowych.
• Faktura dokumentująca świadczenie dla kontrahenta z UE i krajów trzecich.
• System OSS.
5. Zasady fakturowania zaliczek:
• Przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową.
• Przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych.
• Terminy wystawiania faktur zaliczkowych.
• Rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową.
• Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
• Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach:
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Dane na fakturze korygującej.
• Dane na nocie korygującej.
• Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących.
• Anulowanie faktur.
• Faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT.
7. Duplikaty faktur:
• Kto może wystawić duplikat faktury?
• Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych:
• Pojęcie faktury elektronicznej.
• Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
• Przechowywanie faktur elektronicznych.
• Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
• Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
9. Pro-forma:
• Czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
• Konsekwencje wystawienia faktury pro-forma.
10. Konsekwencje błędnych faktur:
• Konsekwencje, wynikające z ustawy.
• Konsekwencje karne.
11. Mechanizm podzielonej płatności:
• Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.
• Podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności.
• Schemat działania mechanizmu podzielonej płatności.
• Wpływ split paymet na zasady fakturowania.
• Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika.
• Zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT.
• Korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności.
12. Krajowy System e-Faktur:
• Krajowy System e-Faktur (KSeF) – przepisy.
• Jakie faktury można wystawiać w KSeF?
• Obieg e-faktur.
• Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF.
• E-faktura dla sprzedaży zagranicznej, dla konsumenta.
• Zgoda odbiorcy na otrzymywanie e-faktur.
• Omówienie schematu FA(1).
• Data wystawienia faktury a data otrzymania faktur.
• Przechowywanie e-faktur.
• Noty korygujące do e-faktur.
• Korzyści ze stosowanie e-faktur.
13. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi; wszystkie osoby zajmujące się wystawianiem faktur w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w jst i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 września 2023 r.