• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wieloletnia prognoza finansowa oraz uchwała budżetowa na 2024 rok

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Panel I

Długoterminowe planowanie finansowe

Wystąpienie przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego

Ekspert ds. sektora samorządowego, St. specjalista ds. strukturyzacji finansowania

Panel II

Wieloletnia prognoza finansowa oraz uchwała budżetowa na 2024 rok

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zasad przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
• Poznanie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich uniknięcia.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Uchwała budżetowa na 2024 rok:
• Procedura uchwalania budżetu.
• Obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej.
• Rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i wykazania w uchwale budżetowej.
• Rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań.
• Szczególne zasady wykonywania budżetu.
• Dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
- uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu jst,
- fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich, rządowych funduszy celowych, wstępne promesy zadań współfinansowanych z funduszy rządowych.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa od 2024 roku:
• Metodologia prognozowania wielkości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
• Powiązanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
• Przedsięwzięcia wieloletnie:
- zakres przedsięwzięć wieloletnich,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych:
• Definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych.
• Przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.
• Planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych.
• Określanie wartości przychodów, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8.
4. Zrównoważenie części bieżącej budżetu.
5. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

• Zadania inwestycyjne.
• Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa.
• Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z jednostek samorządu terytorialnego.
• Zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych.
• Zmiany przedsięwzięć wieloletnich.
6. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
• Cel zaciągania zobowiązań dłużnych.
• Określenie limitów w uchwale budżetowej.
• Limity spłaty zobowiązań dłużnych m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
• Możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
7. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz zadań współfinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, WPF i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:

• Wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich.
• Zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
• Wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9. Uchwały organów stanowiących dotyczące realizacji budżetu.
10. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Skarbników

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Sala szkoleniowa przy Chałubińskiego 8.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na https://frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 18 września 2023 r.