Forum Skarbników: "Uchwała budżetowa na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - …."

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Celem sesji szkoleniowej jest:
- Omówienie zagadnień związanych z uchwałą budżetową na 2021 r. oraz zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania wieloletnich prognoz finansowych w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
- Przedstawianie nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej.
- Omówienie wyliczenia, ujęcia w budżecie i wpf - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
- Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości dotyczących omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich uniknięcia.

zwiń
rozwiń
Program

I. Uchwała budżetowa na 2021 rok.
1. procedura uchwalania budżetu,
2. obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,
3. rodzaje zadań jednostek samorządu terytorialnego, a ich sposób planowania i wykazania w uchwale budżetowej,
4. rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań,
5. szczególne zasady wykonywania budżetu,
6. dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
- uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST,
- fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
II. Wieloletnia prognoza finansowa od 2021 roku.
1. metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
2. powiązanie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej,
3. przedsięwzięcia wieloletnie:
- zakres przedsięwzięć wieloletnich,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich jako załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
III. Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217 ustawy o finansach publicznych:
1. definicja poszczególnych źródeł przychodów, określonych w art. 217 ustawy o finansach publicznych,
2. możliwość określenia ich wartości,
3. planowanie w budżetach deficytowych i nadwyżkowych,
4. przychody z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a wydatki w roku budżetowym.
IV. Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej:
1. zadania inwestycyjne,
2. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z budżetu państwa,
3. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,
4. zmiany planu dochodów i wydatków w związku z otrzymywaniem dotacji od innych jednostek sektora finansów publicznych.
V. Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
1. cel zaciągania zobowiązań dłużnych,
2. określenie limitów w uchwale budżetowej,
3. limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
4. możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
VI. Upoważnienia w uchwale budżetowej i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
VII. Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań
:
1. wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
2. zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
VIII. Wpływ COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego – ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.):
1. ubytek dochodów,
2. wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
3. zaciąganie zobowiązań dłużnych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19,
4. dopuszczalny poziom długu na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2020 r.,
5. kompetencje do zmian uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
IX. Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc październik 2020. 
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł. 
Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 26 października 2020 r.: na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl