Funkcjonowanie Kas Zapomogowo – Pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w spotkaniu, którego celem jest zaprezentowanie zmian, jakie nastąpiły po uchwaleniu ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych, która to zastąpiła rozporządzenie z 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. Na spotkaniu zostanie przedstawiony zakres zmian, wynikający z nowej ustawy, w szczególności zostaną omówione kwestie dotyczące zasad tworzenia, organizowania i działania KZP w jednostce/ instytucji/ zakładzie pracy oraz aspektów, związanych z jej funkcjonowaniem, ewidencją, sprawozdawczością czy likwidacją. Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i rozwieją wątpliwości, czy ich Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa prawidłowo i czy posiada wszystkie obowiązkowe dokumenty, zgodne z nowymi zapisami ustawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych z podkreśleniem różnic oraz zmian, po wejściu w życie nowej ustawy.
 • Wskazanie, w sposób praktyczny, kwestii związanych z funkcjonowaniem kas, w szczególności statutu, zasad funkcjonowania, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
 • Przedstawienie, krok po kroku, prawidłowych zapisów o celach i zadaniach KZP, organach i członkach, trybach i sposobach podejmowania uchwał w ramach KZP. Wyjaśnienie nowych uprawnień dotyczących: pracodawców, informowania zarządu kasy, co do statusu pracownika i poręczyciela, członków kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 • Analiza aspektów finansowych dotyczących polityki rachunkowości oraz elementów obowiązkowych, które powinny znaleźć się w każdym z rocznych sprawozdań finansowych.
 • Otrzymanie przykładowych druków dotyczących funkcjonowania KZP, w szczególności polityki rachunkowości czy umowy pożyczki.
 • Umożliwienie zdobycia porad i wskazówek dotyczących działalności KZP po nowelizacji przepisów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady tworzenia Kas Zapomogowo -Pożyczkowych w jednostce/instytucji/ zakładzie pracy. Podstawy prawne.
 2. Sposób uchwalenia statutu KZP i jego obligatoryjna treść.
 3. Wybór organów KZP oraz ich prawa i obowiązki. Nadzór nad KZP.
 4. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem KZP.
 5. Prawa i obowiązki członków KZP.
 6. Świadczenia wypłacane z KZP.
 7. Zasady udzielenia pożyczek.
 8. Polityka rachunkowości KZP.
 9. Elementy obowiązkowe sprawozdania finansowego.
 10. Zasady używania pieczęci.
 11. Posiadanie numeru REGON przez KZP.
 12. Zasady przetwarzania danych.
 13. Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii czy stanu zagrożenia epidemicznego.
 14. Likwidacja KZP.
 15. Termin na dostosowanie ustawowych zmian.
 16. Przykładowa polityka rachunkowości, umowa pożyczki i inne dokumenty w obszarze KZP.
 17. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lipca 2022 r.