Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok. Zebranie danych i ich prezentacja po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2020

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie przekazana Państwu kompleksowa wiedza dotycząca pozycji zawartych w informacji dodatkowej wraz ze wskazaniem rozwiązań dotyczących prezentacji danych i wskazania pułapek jakie występują w powiązaniu ze sprawozdaniem – informacja o stanie mienia komunalnego. Prezentacja na przykładach będzie stanowić wzorzec do sporządzenia własnej informacji dodatkowej przez daną jednostkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja zagadnień związanych z prezentacją danych w informacji dodatkowej za rok 2020.
 • Wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości przy informacji dodatkowej.
 • Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – precyzyjne ustalenie w polityce rachunkowości wszelkich zasad w tym także klauzule związane z ustalaniem poziomu istotności – bardzo ważny element prezentacji – przykłady.
 2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – bardzo ważny element prezentacji w tym poprawne stosowanie Klasyfikacji Rodzajowej Środków trwałych.
 3. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – zasady pozyskiwania danych na potrzeby ustalania ceny rynkowej oraz ustalanie obiektywnej niemożności ustalenia takiej wartości – przykłady i pułapki.
 4. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – precyzyjne zasady dokonywania odpisów aktualizujących – przykłady i pułapki związane z błędną wyceną.
 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – przykłady wyceny – pułapka związana z punktem 3 programu szkoleniowego.
 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – zasady przyporządkowania i wyceny - przykłady
 7. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – definicja papieru wartościowego oraz pułapka związana z ewidencją druków ścisłego zarachowania – wyłączenia - przykłady
 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – przykłady i pułapki związane z ustalaniem odpisu aktualizującego.
 9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – zarządzenie rezerwami i zasady ich tworzenia – kiedy można i kiedy należy je tworzyć obowiązkowo w tym zasady istotności.
 10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
  1. powyżej 1 roku do 3 lat
  2. powyżej 3 do 5 lat
  3. powyżej 5 lat
 11. Zasady podziału zobowiązań na krótkoterminowe oraz długoterminowe w bilansie jednostki oraz na kontach zespołu 2.
 12. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego - przykłady
 13. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ustalenie łącznej wartości na potrzeby prezentacji – przykłady.
 14. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – przykłady rozliczeń oraz prezentacji w bilansie oraz bieżącej ewidencji księgowej.
 15. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – przykłady rozliczeń oraz wyceny w tym zarządzanie RMK w polityce rachunkowości
 16. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – przykłady
 17. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – przykłady oraz wycena świadczeń i ich rodzaje.
 18. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady wyceny oraz prezentacja w bilansie oraz bieżącej ewidencji – przykłady.
 19. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – poprawne ustalenie wartości początkowej ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń w paragrafie klasyfikacji budżetowej 605 i 606 w związku z paragrafem 427 – przykłady i pułapki.
 20. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ustalenie zdarzeń(nadzwyczajna wartość) oraz charakter incydentalny – przykłady i pułapki związane z ustalaniem wartości przychodów i kosztów.
 21. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za opracowanie informacji dodatkowej za rok 2020.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń