• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja 2020 w JST w dobie pandemii koronawirusa

249 zł netto przy zgłoszeniu do 3.06

Adresaci

Skarbnicy, kierownicy, główni księgowi, pracownicy służb finansowych jst oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poszerzenie wiedzy na temat aktualnych wymogów prawa dotyczących inwentaryzacji, a w szczególności zmian w zakresie procesu rozliczenia inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdań i informacji za rok 2020, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Omówienie nowych możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych do walki z koronawirusem.

Wskazanie terminów, metod i częstotliwości inwentaryzacji, ważności opisu terenu strzeżonego. Zaprezentowanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzacji, oraz czynności niezbędnych w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Przedstawienie zasad ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania w nietypowych sytuacjach problemowych.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z nowymi terminami rozliczenia inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2020r.

To dobra okazja do ugruntowania wiedzy w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych, etapów i terminów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych, z uwzględnieniem nowych terminów rozliczenia inwentaryzacji i zaprezentowania jej wyników w sprawozdaniu finansowym i dodatkowej informacji.

Otrzymanie wzorów niezbędnych, przykładowych druków, przykładów księgowań i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie.

Szkolenie umożliwi także identyfikację podstawowych błędów popełnianych w trakcie czynności inwentaryzacyjnych oraz poznanie sposobów ich zapobiegania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne, w tym omówienie zmian w zakresie terminu rozliczenia inwentaryzacji za rok 2020 i sporządzenia sprawozdania finansowego oraz możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych do walki z koronawirusem.
 2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.
 3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
  • spis z natury,
  • uzgadnianie sald,
  • weryfikacja sald.
 4. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 5. Teren strzeżony.
 6. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
 7. Wymóg porównania zasobów nieruchomości.
 8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:
  • wydanie zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji,
  • przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji,
  • szkolenie członków komisji i zespołów spisowych,
  • zadania przewodniczącego komisji,
  • zadania komisji inwentaryzacyjnej,
  • zadania zespołu spisowego,
  • znakowanie składników majątkowych.
 9. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
 10. Inwentaryzacja kasy.
 11. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
 12. Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania
 13. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
 14. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania kompensat.
 15. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.
 16. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych.
 17. Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji.
 18. Dyskusja.
zwiń
rozwiń