Inwentaryzacja majątku i źródeł finansowania w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach stacjonarnych. Bardzo ważnym zagadnieniem, z którym na co dzień borykają się pracownicy zarówno działów księgowości jak i pracownicy, którym powierzono gospodarowanie mieniem, jest prowadzenie właściwych ewidencji, prawidłowa klasyfikacja majątku i ich przyporządkowanie, ulepszenia, remonty, wycofanie składników z ewidencji, likwidacja oraz Inwentaryzacja.  Błędy, które wynikają z niewłaściwego przyporządkowania oraz uchybienia w zakresie rachunkowości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji dość często wynikają z niedostosowania przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych – ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, KSR Nr-2, KSR Nr-11, KŚT 2016, rozporządzeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie dotyczące przedstawionych zagadnień ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów, a tym samym pomóc w praktycznym ich stosowaniu. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie rozliczania projektów. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami zajmującymi się inwentaryzacją majątku jednostce.

zwiń
rozwiń
Program

I. Wprowadzenie do tematu szkolenia:
1. Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych - po zmianach (której instytucji - jaka forma) - błędy w przekazywaniu majątku.
2. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja -  po zmianach przepisów:
a) problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały? jakie paragrafy?).
b) różnice pomiędzy  płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
3. Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych, materiałów.
II.  Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji - rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory) - z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11:
1. Cele  i  przedmiot inwentaryzacji.
2. Terminy i częstotliwość  inwentaryzacji.
3. Metody  inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja….).
4. Przygotowanie  obszarów inwentaryzacji.
5. Podział  obowiązków  oraz  kompetencje  w  zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych….). 
6. Etapy prac inwentaryzacyjnych.
7. Dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum  zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia ….).
8. Skontrum w Bibliotece.
9. Różnice inwentaryzacyjne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników JST, CUW, organów kontrolnych, pionów finansowo-księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie bądź nadzór nad wydatkami budżetowymi i gospodarowanie mieniem jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 469 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 września 2022 r.