• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwentaryzacja w jsfp w 2022 roku od podstaw

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dotyczącym przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności jst i ich jednostkach podległych. Przygotowany program spotkania obejmuje zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzanie inwentaryzacji od postaw jest dedykowany osobom, które rozpoczęły pracę lub dopiero zaczynają przeprowadzać inwentaryzację w jednostce. Nasze szkolenie pozwoli zdobyć im niezbędną wiedzę do prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce. Prowadząca, krok po kroku przeanalizuje wraz z uczestnikami poszczególne etapy przygotowań do inwentaryzacji i samego jej przeprowadzenia, zwracając uwagę na istotne kwestie oraz najczęstsze problemy z zakresu m. in: przeglądu składników majątkowych pod względem kompletności, zdatności i przeznaczenia na potrzeby jednostki, procedur przy likwidacji składników zużytych, zniszczonych, zbędnych, powołania, a także kompetencji komisji i jej członków, tworzenia planu/ harmonogramu oraz dokumentowania poszczególnych czynności na różnych etapach, aż po czynności kończące inwentaryzację, czyli sporządzenie protokołu. Uczestnicy dowiedzą się także, jak ważne są czynności na etapie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisu dokumentów, opracowania planu i harmonogramu inwentaryzacji czy przeprowadzenia szkolenia członków komisji przed inwentaryzacją.

Bazą zakresu tematycznego, będą zagadnienia pierwszego dnia, podczas którego uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę na temat składników majątkowych jednostki w kontekście inwentaryzacji, dotyczącą środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, ujawnionych, obcych, czy oddanych w użytkowanie itp. Uczestnictwo w dwudniowych zajęciach umożliwi także identyfikację podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat przeprowadzania inwentaryzacji krok po kroku, a w szczególności metod, terminów i częstotliwości Zaprezentowanie przykładowej dokumentacji oraz czynności niezbędnych w celu prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
  • Wskazanie zasad prowadzenia ewidencji, klasyfikowania zgodnie z KŚT, określania terenu strzeżonego, znakowania składników majątkowych oraz pól spisowych.
  • Omówienie kwestii związanych z tworzeniem dokumentacji przez zespoły spisowe, a w szczególności z poprawnym wypełnianiem arkuszy i dokonywaniem w nich poprawek czy sprawozdań cząstkowych, a także z zasadami ujmowania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych i postępowania poinwentaryzacyjnego oraz w nietypowych sytuacjach problemowych.
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat składników majątkowych jednostki w kontekście inwentaryzacji, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników niskocennych, ujawnionych, obcych, czy oddanych w użytkowanie itp
  • Zapoznanie z zasadami organizowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji oraz zdobędą wiedzę w zakresie sposobu dokumentowania inwentaryzacji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych czy etapów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych.
  • Otrzymanie wzorów przykładowych druków, księgowań i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie, przydatnych w pracy podczas przygotowania oraz sporządzania inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Definiowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ma gruncie prawa bilansowego i finansowego.
2. Jak prawidłowo gospodarować mieniem ruchomym w jednostkach państwowych oraz jst i ich jednostkach organizacyjnych?
3. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), a wyniki inwentaryzacji. 
4. Jak dookreślić teren strzeżony w kontekście inwentaryzacji?
5. Pole spisowe. Co to jest i do czego służy? Jak znakować składniki majątkowe oraz pola spisowe jednostki? 
6. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej składników majątkowych – zasady, przykłady księgowania. 
7. Co w sytuacji ujawnienia/braku majątkowego? Jakie są zasady postępowania? Przyjmowanie na stan/zdjęcie ze stanu. 
8. Obowiązek dokonywania przeglądu składników majątkowych pod względem kompletności, zdatności i przeznaczenia na potrzeby jednostki.
9. Procedury przy likwidacji składników zużytych, zniszczonych, zbędnych i nienadających się do dalszego użytkowania na przykładach księgowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, główni księgowi, pracownicy służb finansowych i kontrolnych, członkowie komisji inwentaryzacyjnych, a także inni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, opisywania i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, oraz gospodarowania, inwentaryzowania i dokonywania wyceny i rozliczeń składników majątkowych. Szkolenie kierowane jest również do osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem, a także osoby wykonujące wspomniane prace w zastępstwie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 585 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 września 2022 r.