• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w jst i jej jednostkach podległych z uwzględnieniem środków z różnych źródeł m.in. Polskiego Ładu, programu inwestycji strategicznych czy innych dotacji

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim skarbnikom i pracownikom działów księgowych, którego przedmiotem są inwestycje JST, a w szczególności ich przygotowanie, realizowanie i rozliczanie pod kątem finansowo-księgowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Inwestycje są tymi zadaniami w administracji samorządowej, które zwykle lubiane są najbardziej w budżetach jst, gdyż pokazują zarówno ich rozwój, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dają radość korzystania z ich rezultatów. Z drugiej strony ich przygotowanie, finansowanie, a później także realizacja przy pomocy środków finansowych z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi. Czasami stanowią również spore obciążenie dla późniejszej realizacji budżetu, jeśli w niewłaściwy sposób zostało uwzględnione ich oddziaływanie na wydatki bieżące jednostki. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie zagadnienia realizacji i rozliczania inwestycji czyli wskazanie na co należy zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych, aby przebiegały one łatwo, a rozliczane były bezproblemowo. Prowadząca ekspert, praktyk i doradca jst z wieloletnim doświadczeniem, omówi nieprawidłowości w zakresie prowadzenia procesu realizacji inwestycji z różnych funduszy oraz innych źródeł oraz przedstawi możliwe rozwiązania do zastosowania, by wyeliminować błędy i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie niezbędnych kompetencji i umiejętności w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania oraz rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, ze szczególnym podkreśleniem tych finansowanych z Polskiego Ładu, w szczególności z Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL i innych źródeł, także pochodzących z dotacji.
 • Zaprezentowanie praktycznych aspektów efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych w celu uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.
 • Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych.
 • Przedstawienie najczęstszych błędów popełnianych przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji w jst.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem podczas szkolenia kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
 • Wskazanie jak prawidłowo realizować inwestycje pochodzące ze środków Polskiego Ładu, Programu Inwestycji Strategicznych, RFIL czy innych dotacji, uzyskanie odpowiedzi i rozwianie wątpliwości dotyczących tego:
 • Jakie zapisy powinny znajdować się w polityce rachunkowości dotyczące inwestycji?
 • Co, kiedy i w jaki sposób może być finansowane z funduszy?
 • Jak przygotować się do przeprowadzenia inwestycji?
 • Jak należy inwestycje ująć je budżetowo?
 • Jak je prawidłowo zaksięgować i rozliczyć?
 • Jakie są sposoby księgowania kosztów inwestycji?
 • Jakie wymogi są stawiane wykonawcom?
 • Jak prawidłowo stworzyć obieg dokumentów? Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jaka jest różnica pomiędzy ulepszeniem, a remontem?
 • W jaki sposób przekazać nakłady inwestycyjne do jednostek podległych?
 • Co z kwestią ulepszenia i jak je ująć w ewidencji środków trwałych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym: zasady gospodarowania majątkiem, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.
3. Przygotowanie inwestycji: celowość, sposób finansowania i związane z tym terminy oraz specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego, kalkulacja obciążenia wydatków bieżących jst po ukończeniu inwestycji, wymogi stawiane wykonawcom itp. 
4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym:

 • z budżetu jst, 
 • z Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych,
 • z RFIL, RFRD, 
 • z różnych funduszy, 
 • z dotacji celowej,
 • z budżetu środków europejskich i z innych źródeł,
 • ich ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.

5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont. 
6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów. 
9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.
11. Inwestycje bez efektu.
12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
15. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 czerwca 2023 r.