• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak skutecznie prowadzić egzekucję administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym?

Ważne informacje o szkoleniu

Ostatnie nowelizacje w bardzo znaczący sposób zmieniły ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nałożono nowe obowiązki na wierzyciela, wprowadzono nowe oraz zmieniono dotychczasowe środki prawne (środki zaskarżania). Rewolucyjne zmiany dotknęły kosztów egzekucyjnych. Istotnym problemem są też spory o właściwość między organami administracji publicznej. Organy administracji nie chcą podejmować działań związanych z wykonaniem obowiązku o charakterze niepieniężnym np. usunięcia odpadów ze względu na duże, sięgające nawet milionów złotych koszty, czy przywrócenia stosunków wodnych na gruncie.

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego kompleksowo zostaną omówione zasady prowadzenia przez organ postępowania egzekucyjnego i stosowania przez niego środków egzekucyjnych, służących doprowadzeniu do wykonania obowiązku. Zajęcia będą miały charakter praktyczny - poszczególne instytucje prawne zostaną przedstawione w oparciu o konkretne przykłady. Przeanalizowane zostaną także wzory postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, postanowienia w sprawie zastosowania wykonania zastępczego, czy postanowienia w przedmiocie wniesionych zarzutów egzekucyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowa analiza aktualnych obowiązków wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążącego na nim obowiązku o charakterze niepieniężnym np. usunięcia odpadów, przywrócenia stosunków wodnych na gruncie, zakończenia rekultywacji wyrobiska.
  • Przedstawienie konsekwencji bezczynności organów administracji, czyli ignorowania niewykonania obowiązku przez zobowiązanego.
  • Omówienie kluczowych zmian przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z zakresu egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, które weszły w życie w ostatnich latach.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu prowadzenia postępowania egzekucyjnego o charakterze niepieniężnym.
  • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, zawierających m .in. omawiane podczas zajęć wzory dokumentów: postanowienia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia, postanowienia w sprawie zastosowania wykonania zastępczego, czy postanowienia w przedmiocie wniesionych zarzutów egzekucyjnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Spory o właściwość:
• Negatywny spór o właściwość. Który organ administracji publicznej jest wierzycielem a w konsekwencji organem egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym?
• Postępowanie w sprawie sporu o właściwość. Kto może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sporu? Tryb postępowania, podmiot właściwy do rozstrzygnięcia sporu.
2. Wykonalność decyzji oraz obowiązków, wynikających z mocy prawa:
• Decyzja ostateczna a decyzja prawomocna.
• Rygor natychmiastowej wykonalności, odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnioski w trybach nadzwyczajnych, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna a wykonalność decyzji administracyjnej.
• Jak zweryfikować wykonanie obowiązku niepieniężnego?
3. Podmioty postępowania egzekucyjnego:
• Zobowiązany - kwestia współwłasności, następstwa prawnego, zmiany zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji oraz w toku postępowania egzekucyjnego.
• Wierzyciel.
• Organ egzekucyjny: nadzór nad egzekucji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy, wydający decyzje administracyjne, nakładające obowiązki o charakterze niepieniężnym oraz prowadzący postępowania egzekucyjne, pracownicy wydziałów ochrony środowiska i gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego, pracownicy zakładów budżetowych i spółek komunalnych, zajmujący się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m. in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 października 2023 r.