Klasyfikacja budżetowa. Zmiany. Nowości. Problemy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

Ważne informacje o szkoleniu

Ostatnia zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021r. spowodowała kolejne problemy w stosowaniu przepisów. Proponujemy zatem Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień związanych z obszernymi zmianami w zasadach kwalifikowania dochodów i wydatków w jst oraz jednostkach podległych, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych, wynikających także z protokołów kontrolnych RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzujemy wiedzę dotyczącą obszaru klasyfikacji budżetowej, w szczególności po ostatniej zmianie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26 lipca 2021r.
 • Zdobędziemy praktyczne wskazówki dotyczące stosowania przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej po zmianach.
 • Przedstawimy zmiany interpretacyjne Ministerstwa Finansów w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.
 • Wskażemy na odpowiedzialność związaną z nieprawidłowym stosowaniem przepisów.
 • Poznamy najczęstsze nieprawidłowości w zakresie omawianych zagadnień, co przyczyni się do ich wyeliminowania z bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program


1. Omówienie ostatnich zmian związanych ze modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów, m. in.:

 • 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,
 • 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi,
 • 60019 Płatne parkowanie,
 • 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
 • 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
 • 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych.

2. Przeniesienie rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu „801 – Oświata i wychowanie”.
3. Podział rozdziałów na podmiotowe i usługowe, a tym samym konieczność stosownego planowania dochodów i wydatków, w tym zakresie w roku 2022.
4. Ostatnie zmiany paragrafów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów m. in.:

 • dodanie paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”,
 • utworzenie nowych paragrafów, m.in.:
 •  „218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
 • „609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”,
 • „610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

5. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m. in.: 

 • odsetki 090, 091, 092,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • inne m. in. 063, 064, 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.

6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m. in.:

 • materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
 • oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
 • umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419 a 304,
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
 • świadczeń 311 a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • energii 426,
 • usług zdrowotnych 428 a 430,
 • szkoleń 455, 470 i 430,
 • opłat komorniczych 461, a 443,
 • remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.

7. Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
8. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, pracownicy służb finansowych, posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń