Kurs rachunkowości budżetowej od podstaw

Program i karta zgłoszenia

12, 19, 26 czerwca 3 lipca 2021 r. Szkolenie w godzinach 09:30 – 14:00

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarka finansowa JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na weekendowy, czterodniowy kurs rachunkowości budżetowej, podczas którego w kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością i inwentaryzacją w administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie szczegółowe zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, co pozwoli uczestnikom na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
I. Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości.
1. Definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych.
2. Formy organizacyjno- prawne jednostek sektora finansów publicznych.
3. Szczególne zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.
4. Podstawy rachunkowości budżetowej:
a. Pojęcia wstępne, podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości.
b. Dowody księgowe ich rodzaje, cechy.
c. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości.
d. Polityka rachunkowości.
II. Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
1. Ewidencja wykonania budżetu – wydatków i dochodów budżetu, funkcjonowanie kont 133,134,135,901,902.
2. Ewidencja niewygasających wydatków, rozliczeń międzyokresowych.
3. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń (zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego; właściwe księgowanie udziałów w podatku dochodowym, ujęcie odsetek od należności, dokonanie odpisów aktualizujących, wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej).
4. Wynik wykonania budżetu oraz wynik na pozostałych operacjach.
Dzień II i III – Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych.
I. Dochody, wydatki jednostek budżetowych (z uwzględnieniem VAT):
1. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych.
2. Funkcjonowanie kont pozabilansowych: 980 „plan finansowy wydatków budżetowych”, 998 „zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”, 999 „zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”.
3. Pozostałe typowe księgowania na kontach zespołu 1 (rachunki pomocnicze, rachunki funduszy celowych oraz specjalnego przeznaczenia).
II. Długoterminowe aktywa finansowe:
1. Inwestycje długoterminowe według ustawy o rachunkowości.
2. Obejmowanie, nabywanie udziałów (akcji) przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Ewidencja, wycena na dzień bilansowy oraz prezentacja w bilansie.
III. Rzeczowy majątek trwały w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych:
1. Podstawowy podział majątku trwałego, zasady wyceny.
2. Środki trwałe – urządzenia ewidencyjne, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ewidencja zmian w stanie i wartości.
3. Zasady finansowania inwestycji, zasady ewidencji oraz wyceny środków trwałych w budowie.
4. Pozostałe środki rzeczowego majątku trwałego – zasady ewidencji na kontach księgowych 013,014,020,015,016.
5. Środki trwałe wg KSR 11.
IV. Należności długoterminowe:
1. Długoterminowy charakter należności zgodnie z ustawą o rachunkowości.
2. Ewidencja dochodów budżetowych na koncie 226 i zasady kwalifikacji tych należności do aktywów trwałych.
V. Rozrachunki i rozliczenia:
1. Pojęcia rozrachunków i rozliczeń, wycena i ewidencja, klasyfikacja rozrachunków jako długo i krótkoterminowe.
2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
3. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych, ewidencja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
4. Odpisy aktualizujące należności, odsetki od należności i zobowiązań, wycena rozrachunków w walucie obcej.
5. Finansowanie brutto jednostek budżetowych, funkcjonowanie kont 222, 223.
6. Rozliczenia VAT związane z centralizacją.
7. Zasady funkcjonowania konta 224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”.
8. Zasady funkcjonowania konta 225 ”Rozrachunki z budżetami”, ujmowanie i rozliczanie podatku VAT w jednostkach budżetowych.
9. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, udzielonych pożyczek itp.
Dzień IV – Inwentaryzacja oraz sprawozdawczość finansowa.
I. Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania.
1. Organizacja inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie. Wewnętrzne regulacje w zakresie inwentaryzacji – istotne elementy instrukcji inwentaryzacyjnej.
2. Metody i terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów.
4. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych.
5. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji. Omówienie orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
II. Sprawozdawczość finansowa.
1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej, przychody dochody i koszty – konta zespołu 4 i 7, ustalenie wyniku finansowego.
3. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – charakterystyka poszczególnych aktywów i pasywów.
4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego; zasady funkcjonowania konta 800, zdarzenia zwiększające oraz zmniejszające fundusz jednostki.
5. Informacja dodatkowa –zakres prezentowanych danych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (główni księgowi, księgowi) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych szczególnie rozpoczynający pracę w JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 999 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 czerwca 2021 r.