• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs Specjalista ds. finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

22, 23, 24 lutego 2023 r.
Kurs w godzinach 9:00-14:30 każdego dnia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą finanse publiczne w Jednostkach Samorządu Terytorialnego dla pracowników JSFP, zatrudnionych w działach finansowo-księgowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na 3 dniowy Kurs przeznaczony dla osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo-księgowych.
Program kursu został opracowany tak, aby pozwolił uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i właściwie przygotować się do wykonywania zadań oraz  unikania błędów w zakresie gospodarki finansowej i zasad funkcjonowania rachunkowości budżetowej w administracji samorządowej.
Podczas kursu ekspert, praktyk w zakresie finansów publicznych w sposób jasny i przejrzysty omówi najistotniejsze kwestie związane ze stosowaniem przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie, od podstaw, kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu księgowania operacji związanych ze środkami trwałymi, środkami pieniężnymi, rozrachunkami, przychodami i kosztami.
  • Szczegółowe omówienie zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.
  • Wyjaśnienie istotnych kwestii dotyczących ewidencji wybranych operacji gospodarczych w jednostkach sektora finansów publicznych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych.
  • Przedstawienie zagadnień dotyczących stosowania przepisów oraz praktycznych rozwiązań które mogą pojawić się w bieżącej pracy.
  • Kurs prowadzony będzie w systemie wykładów oraz  ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy oprócz prezentacji otrzymają wzory sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych, mapowanie bilansów, wzory operacji księgowych itp. 
  • KURS zakończy się testem sprawdzającym wiedzę.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 22 lutego 2023 r.
I. Generalne zasady rachunkowości i rachunkowości budżetowej:

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące rachunkowości (aktywa i pasywa, konto księgowe, rodzaje kont księgowych, zasada podwójnego zapisu, prezentacja danych w bilansie, księgowanie typowych operacji na kontach aktywnych, pasywnych i wynikowych).
2. Ustawa o rachunkowości i przepisy szczególne – prezentacja przepisów prawnych, regulujących tematykę prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych.
II. Klasyfikacja budżetowa:
1. Dochody, wydatki, przychody, rozchody – omówienie pojęć.
2. Jak zbudowana jest klasyfikacja budżetowa?
3. Ćwiczenia z klasyfikowania dochodów i wydatków budżetowych.
III. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
1. Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Zasady wyceny.
3. Klasyfikacja składników majątku.
4. Ćwiczenia praktyczne z księgowania operacji związanych z majątkiem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jst, jednostek budżetowych, kandydaci na głównych księgowych i wszystkich zainteresowanych tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zakresie finansów publicznych, w tym rachunkowości budżetowej i audytu wewnętrznego, wieloletni pracownik administracji samorządowej w działach finansowo-księgowych, autor wielu artykułów w czasopismach fachowych (Finanse Publiczne, Rachunkowość budżetowa, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Od 2009 r. wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor książek: "Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa" oraz "Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów". Od 2016 r. doradca podatkowy. Laureat III miejsca w ogólnopolskim konkursie Lider Księgowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 lutego 2023 r.