Kurs: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Ważne informacje o kursie

Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.
Trzy dniowy kurs zostanie zakończony końcowym testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie definicji, dokumentacji, wyceny środków trwałych, ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Ustawy o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości  nr 11 w zakresie ewidencji majątkowej,
 • Zapoznanie się z poszczególnymi zapisami ustawy o rachunkowości oraz z Krajowymi Standardami Rachunkowości nr 11 z zakresu środków trwałych i wartości niematerialne i prawne,
 • Zdobycie wiedzy z zakresu środków trwałych i wartości niematerialne i prawne w ujęciu praktycznym (definicje, dokumentacja, wycena, rozliczenie podatkowe),
 • Uzupełnienie wiedzy z zakresu zadań majątkowych o konkretne przykłady, z którymi w praktyce spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 15 marca 2021 r.

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:
  • ustalenia wartości początkowej środków trwałych – w tym zapisy ustawy o podatku dochodowym (…), ustawy o rachunkowości, KSR nr 11,
  • wycena środków trwałych po zmianie wartości, ulepszeniu itp.,
  • dokumentowania środków trwałych w tym: zakończenia inwestycji, przyjęcia, przekazania odpłatnego i nieodpłatnego środków trwałych.
 2. Klasyfikacja Środków Trwałych:
  • znaczące zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem oraz ich wpływ na działania podejmowane w jednostce,
  • łączenie oraz dzielenie środków trwałych – zapisy rozporządzenia oraz możliwe uproszczenia;
  • praktyczne wskazówki z zakresu ustalania grupy rodzajowej środków trwałych.
 3. Dokumenty związane z gospodarką majątkową - druki dotyczące środków trwałych, m.in. karty kontowe środków trwałych i WNiP, OT, PT, LT – sposób ich wypełniania, moment wystawienia istotny w kwestii okresu używania majątku i jego umarzania oraz amortyzacji.
 4. Decyzja o okresie umarzania i jej wpływ na dalsze postępowanie, wystawione dokumenty i ewidencję środków trwałych i WNiP.
 5. Zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 – Środki trwałe – zastosowanie praktyczne.
 6. Pytania i dyskusja.

DZIEŃ 2 - 16 marca 2021 r.

 1. Środki trwałe a pozostałe środki trwałe:
  • problem tzw. środków małocennych oraz środków trwałych w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…),
  • wskazanie różnic w pojęciach: środków trwałych i pozostałych środków trwałych między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (NOWY próg 10.000 zł).
 2. Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych – umorzenie w skali roku, miesiąc rozpoczęcia i zakończenia dokonywanych odpisów umorzeniowych, korekta błędnie dokonywanego umorzenia w ujęciu merytorycznym i księgowym.
 3. Remont a ulepszenie środków trwałych - jak ustalić różnicę między remontem a ulepszeniem – wyjaśnienia, dokumentacja, ewidencja księgowa.
 4. Pytania i dyskusja.

DZIEŃ 3 - 19 marca 2021 r.

 1. Ewidencja zakupu nowych części zestawów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” – przykłady z KSR oraz z praktyki JST.
 2. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – jego wpływ na sposób ujmowania środków trwałych w ewidencji, w tym:
 3. Środki trwałe Konto 011, 013 i 020 – ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach,
 4. Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych – konta 071, 072.
 5. Wpływ i sposób ujęcia wartości środków trwałych w bilansie.
 6. Dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia informacji dodatkowej – części sprawozdania końcowego jednostki – wpływ ewidencji merytorycznej na sposób wypełnienia informacji dodatkowej.
 7. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego,
 • osoby, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz przeprowadzające inwentaryzację,
 • osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną rozszerzyć swoje wiadomości.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener i z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Termin szkolenia: 15, 16, 19 marca 2021 r. 
Szkolenie w godzinach 10:00-15:00

Cena: 799 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 11 marca 2021 r.