• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania środkami trwałymi w świetle obowiązujących przepisów.

Program kursu koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów występujących w zakresie zarządzania środkami trwałymi.

Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.

 Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie definicji, dokumentacji, wyceny środków trwałych, ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ustawy o rachunkowości i Krajowych Standardów Rachunkowości nr 11 w zakresie ewidencji majątkowej.
 • Zapoznanie się z poszczególnymi zapisami ustawy o rachunkowości oraz z Krajowymi Standardami Rachunkowości nr 11 z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ujęciu praktycznym (definicje, dokumentacja, wycena, rozliczenie podatkowe).
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania majątkiem trwałym w oparciu o konkretne przykłady, z którymi w spotykają się pracownicy działów księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego w codziennej pracy.
 • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać problemy dotyczące środków trwałych oraz jak uchronić się przed nimi w przyszłości.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 - 17 listopada 2021 r.

 1. Podstawowe zagadnienia dotyczące środków trwałych:
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych – w tym zapisy ustawy o podatku dochodowym (…), ustawy o rachunkowości, KSR nr 11,
 • wyceny środków trwałych po zmianie wartości, ulepszeniu itp.,
 • dokumentowania środków trwałych w tym: zakończenia inwestycji, przyjęcia, przekazania odpłatnego i nieodpłatnego środków trwałych.
 1. Klasyfikacja środków trwałych:
 • znaczące zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem oraz ich wpływ na działania podejmowane w jednostce,
 • łączenie oraz dzielenie środków trwałych – zapisy rozporządzenia oraz możliwe uproszczenia,
 • praktyczne wskazówki z zakresu ustalania grupy rodzajowej środków trwałych.
 1. Dokumenty związane z gospodarką majątkową - druki dotyczące środków trwałych, m.in. karty kontowe środków trwałych i WNiP, OT, PT, LT – sposób ich wypełniania, moment wystawienia istotny w kwestii okresu używania majątku i jego umarzania oraz amortyzacji.
 2. Decyzja o okresie umarzania i jej wpływ na dalsze postępowanie, wystawione dokumenty i ewidencję środków trwałych i WNiP.
 3. Zapisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 – środki trwałe – zastosowanie praktyczne.
 4. Pytania i dyskusja.

DZIEŃ 2 - 22 listopada 2021 r.

 1. Środki trwałe a pozostałe środki trwałe:
 • problem tzw. środków małocennych oraz środków trwałych w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont (…),
 • wskazanie różnic w pojęciach: środków trwałych i pozostałych środków trwałych, między ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (NOWY próg 10.000 zł).
 1. Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych – umorzenie w skali roku, miesiąc rozpoczęcia i zakończenia dokonywanych odpisów umorzeniowych, korekta błędnie dokonywanego umorzenia w ujęciu merytorycznym i księgowym.
 2. Remont a ulepszenie środków trwałych - jak ustalić różnicę między remontem a ulepszeniem? Wyjaśnienia, dokumentacja, ewidencja księgowa.
 3. Pytania i dyskusja.

 

DZIEŃ 3 - 26 listopada 2021 r.

 1. Ewidencja zakupu nowych części zestawów komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 - środki trwałe – przykłady z KSR oraz z praktyki jst.
 2. Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości – jego wpływ na sposób ujmowania środków trwałych w ewidencji, w tym:
 1. środki trwałe Konto 011, 013 i 020 – ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach,
 2. umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych – konta 071, 072.
 1. Wpływ i sposób ujęcia wartości środków trwałych w bilansie.
 2. Dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia informacji dodatkowej – części sprawozdania końcowego jednostki – wpływ ewidencji merytorycznej na sposób wypełnienia informacji dodatkowej.
 3. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy działów finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, chcący pogłębić swoje wiadomości z zakresu majątku trwałego,
 • osoby, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz przeprowadzające inwentaryzację,
 • osoby, które pracują już na ww. stanowisku, a pragną poszerzyć swoje wiadomości.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

wieloletnia główna księgowa, odpowiedzialna m. in. za opracowywanie projektów planów finansowych; gospodarowanie środkami budżetowymi, FP, środkami z funduszy strukturalnych (m. in. EFS) oraz innych funduszy celowych; kontrolę dyscypliny wydatkowanych środków; zarządzanie finansami unijnymi; nadzór finansowy w ramach SPO RZL i PO KL; dekretację i kwalifikację kosztów; rozliczanie i przesyłanie deklaracji do ZUS; sporządzanie sprawozdań oraz tworzenie dokumentacji księgowej. Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozliczania, wypełniania i korygowania błędów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, trener  z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych itp.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 12 listopada 2021 r.