• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Likwidacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych należności publicznoprawnych na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego przedmiotem będą dochody publicznoprawne w kontekście likwidacji nadpłat i zaległości.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest uzyskanie kompleksowej wiedzy, niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w przedmiocie skutecznej likwidacji zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zaległości publicznoprawnych w 2022 roku. Podejmowanie skutecznych działań windykacyjnych mających na celu likwidację zaległości w spłacie należności publicznoprawnych wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa materialnego dotyczących danej należności, ale przede wszystkim sprawnego poruszania się w zagadnieniach dotyczących egzekucji administracyjnej. Prowadząca zajęcia omówi prawa i obowiązki wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jst, a także dotychczasowe doświadczenia w elektronicznym przekazywaniu tytułów wykonawczych oraz najczęściej występujące problemy z tym związane. Program szkolenia uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu egzekucji administracyjnej (ustawy i aktów wykonawczych) oraz niektóre kwestie natury technicznej związane z elektronicznym wypełnianiem i przekazywaniem TW do organu egzekucyjnego, które można już oceniać z perspektywy ponad rocznego doświadczenia w funkcjonowaniu aplikacji e-TW.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad egzekucji administracyjnej wymagalnych należności pieniężnych jednostek sektora finansów publicznych oraz praktycznych aspektów prowadzenia skutecznych działań egzekucyjnych.
• Przedstawienie zagadnień obligatoryjnych działań wierzycieli poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 
• Poznanie skutecznych sposobów prowadzenia egzekucji z pozycji organu egzekucyjnego oraz zasad współdziałania pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym 
• Poznanie praw i obowiązków wierzycieli w przymusowym dochodzeniu należności jednostek samorządu terytorialnego oraz istotnych zmian w modelu naliczania kosztów egzekucyjnych.
• Omówienie najważniejszych zagadnień i uzyskanie odpowiedzi na pytania:
 - Czym jest i kiedy powstaje zaległość podatkowa i zaległość innej należności publicznoprawnej i czy na każdą zaległość należy wystawić tytuł wykonawczy?
 - Czy zaległości podatkowe i inne publicznoprawne zabezpieczone wpisem hipotecznym nigdy nie ulegają przedawnieniu? Istotna zmiana linii orzeczniczej? 
 - Kiedy mamy do czynienia z nadpłatą? Czy na każdą nadpłatę należy wydawać decyzję i czy każdą nadpłatę należy zwracać?
 - Wystawianie e-TW na niektóre należności publicznoprawne np. kary za nie wyrejestrowanie pojazdu, opłaty za usunięcie i holowanie pojazdu, renta planistyczna, jaki rodzaj odsetek wskazać w TW? 
 - Na które elementy przy wypełnianiu elektronicznego TW zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
 - Czy jednym e-TW można objąć różne należności od tego samego zobowiązanego?
 - Kiedy wierzyciel musi poszukiwać majątku zobowiązanego?
 - Kiedy w części D tytułu wykonawczego zaznaczamy, że odpowiedzialność należność pieniężną obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka a kiedy, że obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym?
 - Czy należy doręczyć upomnienie małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnemu tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
 - Czy w przypadku nieprzyjęcia e-TW wierzyciel musi płacić opłatę manipulacyjną w wysokości 40 zł?
• Uczestnicy szkolenia otrzymają obszerne materiały szkoleniowe oraz wybrane wzory pism, w tym: nowy wzór upomnienia z pouczeniem, wzory pism, kierowanych do organu egzekucyjnego oraz wzór procedury wewnętrznej dotyczący obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki wierzyciela jako podmiotu inicjującego postępowanie egzekucyjne.

 • Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych - kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek. Czy od wszystkich należności publicznoprawnych należą się odsetki i czy zawsze będą to odsetki podatkowe?.
 • Wymagalność publicznoprawnego świadczenia pieniężnego jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela. Czy kierować do egzekucji administracyjnej można tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji? Kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej?

2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej. W którym momencie należy je podejmować?

 • Aktualnie obowiązujące przepisy dot. postepowania wierzycieli należności pieniężnych.
 • Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego: formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych.
 • Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne: doręczenie upomnienia, terminy, kwoty. Czy jednym upomnieniem można objąć różne zaległości tego samego zobowiązanego?
 • Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia ale przed jego doręczeniem. Czy do małżonka zobowiązanego należy wysyłać upomnienie? Czy małżonek zobowiązanego, który nie jest podatnikiem powinien otrzymać upomnienie i co z kosztami upomnienia?
 • Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
 • Przedawnienie kosztów upomnienia – nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Czy koszty upomnienia mogą być egzekwowane po wygaśnięciu zobowiązania, którego te koszty dotyczyły? Praktyczne przykłady liczenia terminów przedawnienia aktualnych i ”starych” kosztów upomnienia.
 • Kiedy upomnienie na zaległości publicznoprawne nie musi być wysyłane? Przykłady należności na które nie ma obowiązku wysyłania upomnienia przed wystawieniem TW.
 • Czy upomnienie należy wystawić i doręczyć małżonkowi zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części a tytułu wykonawczego?

3. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej elektronicznego tytułu wykonawczego - sposoby elektronicznego przekazywania TW, aktualne wzory.

 • Omówienie aktualnych wzorów TW i prawidłowego ich wypełnienia -wybrane elementy, m.in. pouczenie dla małżonka zobowiązanego o prawie sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym, sposób przesłania do organu egzekucyjnego.
 • Kolejny i dalszy tytuł wykonawczy: elementy, postać i cel wystawiania. Czy kolejny i dalszy tytuł wykonawczy też należy wystawiać w wersji elektronicznej?
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych. Jak prawidłowo określić odsetki w tytule wykonawczym? Jaką datę doręczenia upomnienia wskazać w przypadku podwójnego awizo?
 • Czy i kiedy wierzyciel powinien załączyć do przekazywanego tytułu wykonawczego informację dodatkową, w tym informację o majątku zobowiązanego, z którego może być prowadzona egzekucja?
 • Podpis elektroniczny. Czy osoba podpisująca elektronicznie TW, oprócz upoważnienia do podpisu elektronicznego musi mieć upoważnienie wierzyciela/organu? Czy upoważnienie powinno być wydane na podstawie Ordynacji podatkowej czy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym?
 • Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia e-TW - zakres weryfikacji tytułu wykonawczego w aplikacji e-TW przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

4. ​​​​​​​Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji.

 • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego – rozróżnienie pomiędzy wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wszczęciem egzekucji.
 • Badanie dopuszczalności przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny. Przesłanki i konsekwencje dla wierzyciela nie przystąpienia do egzekucji, co wierzyciel może zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o nieprzystąpieniu do egzekucji?.
 • Obowiązki wierzyciela w zakresie współdziałania z organem egzekucyjnym.
 • W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie?
 • Nowy elektroniczny dokument zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego (e-ZW). Na co zwrócić uwagę przy jego wypełnieniu? Czy i od kiedy musi być stosowany?
 • Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela?
 • Czy wyegzekwowaną przez organ egzekucyjny należność po uprzedniej wpłacie należności objętej tytułem wykonawczym do wierzyciela uznać można za nadpłatę? Kto – organ egzekucyjny czy wierzyciel zwraca podwójnie ściągniętą kwotę wynikającą z TW?
 • Nowe sposoby płatności egzekwowanych należności. Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego?

5. ​​​​​​​Zmienione zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 • Czy i w jaki sposób można ponownie wszcząć egzekucję administracyjną po uprzednim umorzeniu postępowania?
 • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji - zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
 • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela lub organ egzekucyjny do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku (forma wyjawienia majątku). Jak postąpić w przypadku gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku?
 • Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej - dochodzenie kosztów egzekucyjnych powstałych w umorzonym postępowaniu egzekucyjnym w toku ponownie wszczętej egzekucji.

6. ​​​​​​​Likwidacja nadpłat z tytułu podatków i niepodatkowych należności publicznoprawnych.

 • Co to jest i kiedy powstaje nadpłata podatku lub nadpłata niepodatkowej należności publicznoprawnej?
 • Czy postępowanie stwierdzające nadpłatę wszczynane jest na żądanie strony czy z urzędu?
 • Czy należy informować o nadpłacie?
 • Czy na każdą – nawet najniższą kwotę – musi być wydawana decyzja o nadpłacie? Czy każda kwota nadpłaty musi być podatnikowi/zobowiązanemu zwrócona i w jakiej formie?
 • Czy napłata może być zarachowana na poczet innych zaległych należności tego samego podatnika/zobowiązanego?
 • Czy do zarachowania nadpłaty na poczet innych zaległości stosujemy te same zasady co do zarachowania wpłaty dokonywanej dobrowolnie ale po upływie terminu płatności (art. 62 o.p.)?
 • Jak postąpić z nadpłatą, której podatnik nie odbiera? Czyli kiedy przedawnia się prawo do nadpłaty?

7. Podstawowe zagadnienia dotyczące kosztów egzekucyjnych. Czy co należy zrobić aby do minimum ograniczyć przypadki płacenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela?

 • Aktualne zasady naliczania kosztów egzekucyjnych. Określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych.
 • Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
 • Co wierzyciel może zrobić aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
 • Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
 • Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

8. ​​​​​​​Odpowiedzi na pytania i indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji publicznej odpowiedzialni z pozycji wierzyciela za egzekucję administracyjną należności, pracownicy działów księgowości, obsługujący należności publicznoprawne, a także osoby nadzorujące i odpowiedzialne za likwidację zaległości publicznoprawnych, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych komórek windykacyjnych oraz inne osoby zainteresowane nabyciem wiedzy specjalistycznej i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 października 2022 r.