• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Majątek trwały w jst. Wycena, klasyfikacja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych. Odpowiedzialność za gospodarowanie składnikami majątkowymi

Majątek trwały to ważny element gospodarki finansowej JST. Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego rzeczowo omówione zostaną zasady gospodarowania środkami trwałymi w jednostce.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z częstymi problemami dotyczącymi zakresu gospodarowania majątkiem jednostki, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które, szczególnie pod koniec roku może okazać się pomocne i pozwoli usystematyzować wiedzę z tego zakresu oraz wyjaśnić wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisów.

Podczas zajęć będą zaprezentowane:

 • sposoby nabywania, wyceny, znakowania składników oraz pól spisowych, prowadzenia ewidencji oraz sytuacje powodujące zmiany wartości początkowej,
 • zasady klasyfikowania środków trwałych zgodnie z KŚT, ustalania stawek amortyzacyjnych, a także kwestie dotyczące umorzenia/amortyzacji,
 • kwestie skutecznego powierzania obowiązków, odpowiedzialności i zastępstw, terenu strzeżonego i znaczenia jego opisu w procedurach wewnętrznych jednostki,
 • regulacje prawne i praktyczne wskazówki w zakresie dokonywania okresowych przeglądów technicznych i zbywania składników – zwłaszcza pod kątem inwentaryzacji i wstępnego zamknięcia/otwarcia ksiąg rachunkowych 2023/2024.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie, z praktycznego punktu widzenia, jak należy właściwie i zgodnie z prawem gospodarować mieniem, jak skutecznie wdrożyć procedury postępowania.
 • Zweryfikowanie, czy jednostka prawidłowo i zgodnie z prawem zarządza majątkiem, czy nie narusza przepisów o dyscyplinie finansów publicznych w tym zakresie.
 • Ugruntowanie wiedzy na temat gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa i praktycznych przykładów.
 • Poznanie zasad ustalania wartości początkowej, nabywania i zbywania składników majątkowych, kontroli merytorycznej, formalno – rachunkowej i wstępnej dokumentów, a także prowadzenia ewidencji, zasad dokonywania amortyzacji/umorzenia.
 • Omówienie przykładowych rozwiązań w zakresie podziału obowiązków i odpowiedzialności pracowników jednostki na różnych poziomach i w różnych strukturach oraz ich udziału w czynnościach zmierzających do uzyskania oceny o dalszej przydatności składników majątkowych czy wnioskowaniu o zdjęcie ze stanu księgowego i fizycznej likwidacji.
 • Omówienie najczęstszych nieprawidłowości i sposobów zapobiegania im.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających m.in. przykładowe rozwiązania, także dotyczące sytuacji problemowych, z podaniem możliwości stosowanych rozwiązań i księgowania zdarzeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicyjne kryteria ustalania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych - w tym elementy składowe, części dodatkowe i peryferyjne w kontekście wymogów prawnych.
2. Ustalanie wartości istotnej, możliwość zmiany wartości początkowej składników majątkowych oraz ustalenie dolnej granicy wartości pozostałych środków trwałych w świetle prawa.

3. Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym omówienie sposobu określenia:

 • ceny nabycia,
 • kosztu wytworzenia,
 • wartości godziwej,
 • wg wartości, wynikającej z decyzji administracyjnej,
 • trwałej utraty wartości.

4. Definicja środków trwałych w budowie oraz ich ujmowanie w ewidencji księgowej.
5. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) - obowiązek jej zastosowania w ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
6. Ulepszenie a remont składników majątkowych jednostki.
7. Metody amortyzacji/umorzenia – metody, stawki, zaprzestanie oraz wznowienie.
8. Teren strzeżony.
9. Dokumentacja składników majątkowych w sytuacji:

 • zakupu,
 • nieodpłatnego otrzymania/przekazania,
 • ulepszenia,
 • użyczenia,
 • likwidacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, skarbnicy/główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy służb finansowych i kontrolnych oraz pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w jst, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, znakowania i innych czynności dotyczących gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2023 r.