• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Majątek trwały w jsfp - prawidłowa gospodarka składnikami majątkowymi. Wycena, klasyfikacja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych. Naruszenia i kwestia odpowiedzialności za gospodarowanie majątkiem

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Majątek trwały to ważny element gospodarki finansowej JST. Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego rzeczowo omówione zostaną zasady gospodarowania środkami trwałymi w jednostce.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z częstymi problemami dotyczącymi zakresu gospodarowania majątkiem jednostki, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę z tego zakresu oraz wyjaśnić wątpliwości dotyczące praktycznego stosowania przepisów.

Podczas zajęć prowadząca, wieloletnia księgowa, doskonale znająca specyfikę jsfp, przedstawi aktualne wymogi prawa dotyczące majątku trwałego w jednostce:

 • W jaki sposób zapewnić kontrolę nad majątkiem – wskaże przykłady i metody prawidłowego zarządzania i gospodarowania majątkiem.
 • Zasady klasyfikowania środków trwałych zgodnie z KŚT, ustalania stawek amortyzacyjnych, a także kwestie dotyczące umorzenia/amortyzacji.
 • Sposoby nabywania, wyceny, znakowania składników oraz pól spisowych, prowadzenia ewidencji oraz sytuacje, powodujące zmiany wartości początkowej.

Zwróci uwagę na kwestie problematyczne w zakresie gospodarki składnikami majątkowymi jednostki tj. środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, składniki niskocenne, ujawnione, obce, oddane w użytkowanie, stawiane w stan likwidacji

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie, z praktycznego punktu widzenia, jak należy właściwie i zgodnie z prawem gospodarować mieniem, jak skutecznie wdrożyć procedury postępowania.
 • Zweryfikowanie, czy jednostka prawidłowo zarządza majątkiem, czy nie narusza przepisów o dyscyplinie finansów publicznych w tym zakresie.
 • Ugruntowanie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej nabywania, ewidencjonowania, ustalania wartości początkowej, kontroli merytorycznej, formalno – rachunkowej i wstępnej dokumentów.
 • Przedstawienie zasad nabywania składników majątkowych przeznaczonych na potrzeby innej jednostki (nie jst), w tym przekazywanych nieodpłatnie podmiotom zagranicznym – np. do Ukrainy oraz zasad dokonywania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych, znaczenia opisu terenu strzeżonego w procedurach wewnętrznych jednostki oraz skutecznego powierzania obowiązków, odpowiedzialności i zastępstw.
 • Omówienie zasad prowadzenia ewidencji pod konkretną kategorię składników majątkowych, podziału obowiązków i odpowiedzialności pracowników jednostki za mienie powierzone na zasadach ogólnych, z obowiązkiem wyliczenia się i współodpowiedzialności.
 • Zwrócenie uwagi na istotne kwestie dotyczące obowiązku dokonywania okresowej oceny dalszej przydatności składników majątkowych oraz możliwości zdjęcia ze stanu księgowego i fizycznej likwidacji składników zużytych, zniszczonych, uszkodzonych, przeterminowanych czy stawianych do nieodpłatnego przekazania.
 • Możliwość identyfikacji podstawowych błędów, popełnianych na poszczególnych etapach gospodarowania majątkiem jednostki oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Otrzymanie obszernego materiału, przydatnego w pracy, przedstawiającego sporo przykładowych rozwiązań i druków oraz niezbędne, omawiane instrukcje, wzory, oświadczenia.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje i klasyfikacja aktywów jednostki, w tym:

 • kryteria ustalania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych;
 • elementy składowe, części dodatkowe i składniki peryferyjne;
 • obiekty inwentarzowe – pojedynczy, zbiorczy, sieciowy itp.

2. Składniki mienia ruchomego, w tym:

 • elementy odłączone od kompletu, zestawu itp.;
 • zmiana miejsca użytkowania;
 • zasady użytkowania i ochrony zasobów mienia ruchomego - protokołu oceny przydatności składników mienia ruchomego oraz przykładowa instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym.

3. Ustalanie wartości istotnej, możliwość zmiany wartości początkowej składników majątkowych oraz ustalenie dolnej granicy wartości pozostałych środków trwałych w świetle prawa.
4. Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym omówienie sposobu określenia ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości godziwej.
5. Wartość środka trwałego, wynikająca z decyzji administracyjnej, w tym – jak postąpić, gdy wartość jest zerowa?
6. Trwała utrata wartości składnika majątkowego – sposób postępowania.
7. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) - obowiązek jej zastosowania w ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
8. Ulepszenie a remont składników majątkowych jednostki.
9. Metody amortyzacji/umorzenia – metody, stawki, zaprzestanie oraz wznowienie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, w tym jst, skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych oraz kontrolnych, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w jst, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, znakowania i innych czynności dotyczących gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 8 kwietnia 2024 r cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 kwietnia 2024 r.