Mandaty karne i kary porządkowe nakładane przez straże miejskie i gminne. Rachunkowość i likwidacja zaległości w spłacie mandatów karnych i kar porządkowych. Elektroniczne tytuły wykonawcze na zaległości z tytułu mandatów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu skutecznej likwidacji zaległości z tytułu mandatów i kar porządkowych. Prowadząca przekaże Państwu także istotne informacje dotyczące przedawnienia mandatów i kar porządkowych oraz ich egzekucji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie wiedzy dotyczącej egzekucji należności, powstałych w wyniku nałożenia mandatów i kar porządkowych przez straże miejskie i gminne oraz wskazanie jak postępować z mandatami przedawnionymi. Wybrane zagadnienia, które przedstawimy podczas szkolenia dotyczą:

 • Sposobu, w jaki wierzyciel może uzyskać/zmienić dostęp do systemu teleinformatycznego dedykowanego do elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych (Aplikacja e-TW)?
 • Sposobu pozyskania właściwych wzorów elektronicznych TW?
 • Wskazania, na które elementy, przy wypełnianiu elektronicznego TW, należy zwrócić szczególną uwagę i jakie konsekwencje dla wierzyciela spowodować może niepoprawne wypełnienie TW?
 • e-ZW – elektronicznego zawiadamiania wierzyciela, uwag praktycznych i problemów, które mogą wystąpić przy przepływie informacji wewnątrz jednostki organizacyjnej wierzyciela.
 • Możliwości przekazania TW w wersji papierowej po 1 lipca 2021r.
 • Kwestii praktycznego stosowania przepisów: czy wraz z e-TW musi być przekazany wniosek egzekucyjny? Czy jednym e-TW można objąć różne należności od tego samego zobowiązanego? Czy e-TW można wystawić na kilka mandatów od tego samego zobowiązanego czy wystawiać na każdy mandat osobno?

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach m. in. wzory pism, decyzji, postanowień wydawanych w toku postępowania o ulgę w spłacie mandatu, wzory wystąpień do organu egzekucyjnego w celu monitorowania egzekucji należności oraz propozycje wybranych procedur postępowania związanego z zadaniem realizacji dochodów z tytułu mandatów.

Uwaga! W trakcie szkolenia będzie część warsztatowa poświęcona poprawnemu wystawianiu tytułu wykonawczego wg aktualnego wzoru.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników straży gminnych/miejskich:

 • W jaki sposób powstaje zobowiązanie?
 • Czy można odmówić przyjęcia mandatu?
 • Miejsce i termin płatności mandatu.
 • Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?
 • Możliwość zapłaty mandatu kartą płatniczą – nowe rozwiązanie.

2. Wybrane zagadnienia związane z gospodarką drukami ścisłego zarachowania:

 • Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.
 • Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?
 • Obowiązek inwentaryzacji i bieżącej kontroli bloczków mandatowych jako druków ścisłego zarachowania.
 • Aktualnie obowiązujące zasady dystrybucji i rozliczania formularzy mandatów.
 • Możliwość teleinformatycznego generowania formularzy mandatów.

3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych i kar porządkowych – wybrane zagadnienia:

 • Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów i kar porządkowych, czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?
 • W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach, stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?
 • Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu i kary porządkowej?
 • Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.
 • Szczególne zasady rachunkowości należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne.
 • W oparciu o jakie dokumenty mandat i karę porządkową można przypisać i odpisać w księgach rachunkowych?
 • Jaką datę wpływu należności z tytułu mandatów przyjąć, w przypadku zapłaty mandatu kartą płatniczą?
 • Mandaty przedawnione – jak należy z nimi postępować, kiedy i w oparciu o jakie dokumenty należy je wyksięgować?
 • Różnice w przedawnieniu należności z mandatów i z kar porządkowych – w jakim terminie się przedawniają?
 • Przedawnienie należności z kar porządkowych – jakie przepisy stosujemy?
 • Termin przedawnienia należności z tytułu kary porządkowej.
 • Przekazywanie dochodów z tytułu kar porządkowych do budżetu państwa.
 • Czy wolno stosować ulgi w spłacie kar porządkowych?
 • Jaki organ jest właściwy do stosowania ulg (np. umorzenia) kary porządkowej?

4. Postępowanie w przypadku braku wpłat grzywny, nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego lub kary porządkowej – zmiany w egzekucji administracyjnej:

 • Czy od niezapłaconego w terminie mandatu pobiera się odsetki?
 • Działania przedegzekucyjne, podejmowane przez wierzycieli należności z podlegających egzekucji administracyjnej: formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych – nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 • Czy jest obowiązek wystawiania upomnień na niezapłacone mandaty?
 • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie przez wierzyciela do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku – kiedy wzywać zobowiązanego o wyjawienie majątku?
 • Wystawianie upomnień na zaległości publicznoprawne - doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – nowe obligatoryjne elementy upomnienia, rozbudowana treść pouczenia w upomnieniu, czy upomnienie musi być podpisane?
 • Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia (np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia, ale przed jego doręczeniem).
 • Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
 • Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
 • Przedawnienie kosztów upomnienia- nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wystawianie i kierowanie do egzekucji administracyjnej tytułu wykonawczego oraz zasady współdziałania wierzyciela z organem egzekucyjnym:

 • Omówienie aktualnego wzoru i prawidłowego wypełnienia tytułu wykonawczego - forma przesłania do organu egzekucyjnego – elektroniczny tytuł wykonawczy.
 • Kiedy i na jakie kwoty wystawiać tytuł wykonawczy w przypadku mandatów?
 • Omówienie wybranych elementów elektronicznego TW i najczęściej występujących błędów w sporządzaniu tytułów wykonawczych.
 • Konsekwencje nieprawidłowego sporządzenia e-TW.
 • Obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu mandatu i/lub kosztów upomnienia.
 • Inne obowiązki wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, w tym zasady aktualizacji tytułów wykonawczych.
 • Poprawne wystawianie tytułu wykonawczego według aktualnego wzoru - warsztaty.
 • Czy istnieje obowiązek dochodzenia mandatu od osoby zmarłej?
 • Czy mandat osoby zmarłej należy odpisać z ksiąg rachunkowych i w oparciu o jaki dokument?
 • Jakie działania powinien podejmować urząd gminy w zakresie monitorowania realizacji tytułów wykonawczych przez właściwe organy egzekucyjne?

6. Fundamentalne zmiany przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie kosztów egzekucyjnych:

 • Istotny wzrost kosztów egzekucyjnych: określenie maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych, opłata manipulacyjna, nowy katalog wydatków egzekucyjnych.
 • Kiedy koszty egzekucyjne pokrywa wierzyciel?
 • Co wierzyciel może zrobić, aby ograniczyć przypadki ponoszenia kosztów egzekucyjnych?
 • Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone?
 • Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.

7. Stosowanie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych:

 • W oparciu o jakie formalnoprawne podstawy można stosować ulgi w spłacie mandatów?
 • Nowe, zmienione kryteria stosowania ulg w spłacie należności z mandatów w zależności o rodzaju ulgi, o którą ubiega się dłużnik: interes publiczny, ważny interes dłużnika, względy społeczne lub gospodarcze, możliwości płatnicze dłużnika.
 • Czy należność wynikającą z mandatu można umorzyć?
 • Zasady prowadzenia postępowania o ulgę w spłacie mandatu.
 • W jakiej formie rozstrzygnięty powinien być wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie mandatu?
 • Jakie elementy musi zawierać decyzja administracyjna dotycząca ulgi w zapłacie mandatu w związku ze zmianami Kodeksu postępowania administracyjnego?
 • Jak prowadzić postępowanie w sprawie ulg w spłacie mandatów, aby nie naruszyć przepisów o RODO?

8. Pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien, nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych. Niektóre zagadnienia omawiane podczas szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy są odpowiedzialni w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe, ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, a także tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 9 grudnia 2021 r.