Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, likwidacja zbędnych, zużytych oraz uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych. Aspekty prawne i rachunkowe w 2021 r.

Program, karta zgłoszenia

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jednostki, w tym jednostki sektora finansów publicznych, powinny posiadać wyłącznie składniki zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. Składowanie i gromadzenie składników zbędnych, niezdatnych do użytku lub zagrażających bezpieczeństwu (środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych) jest przejawem niegospodarności. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „zapasy” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja narażą kierownictwo jednostki na zarzut działań niezgodnych z prawem. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas, którego omówione zostaną zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, zostaną podane i omówione podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” ze zbędnym sprzętem. Proponowane procedury ułatwią też formalne uregulowanie tej kwestii i wybór wariantu z uwzględnieniem rodzaju jednostki (przykładowo; zarówno w domu pomocy społecznej, urzędzie, czy instytucji kultury).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi ze środków publicznych we wszystkich jednostkach oraz dostarczenie projektów wewnętrznych procedur regulujących tę problematykę.
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (likwidacja, utylizacja jako odpady elektryczne i elektroniczne) – zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości.
 • Wskazanie na sposób uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także:
  - W jaki sposób ma pracować komisja ds. przeglądu składników zbędnych, kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji, jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji?
  - W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży?
  - Czy składniki możemy sprzedać lub przekazać pracownikom, radnym?
  - Jak postępujemy ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektronicznymi (telefony, komputery, itp.) z pamięcią i danymi na tych urządzeniach?

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę (konieczność uporządkowania i przeglądu składników).
 2. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 3. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 4. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZEAS, urząd gminy.
 5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przed inwentaryzacyjne) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
 6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych (powiaty).
 7. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Likwidacyjna, komisja wspólna – powołanie, zasady działania, dokumentacja.
 8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych – opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?
 9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych (stopień zużycia, wartość godziwa). Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
 10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości- przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
 11. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych).
 12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne (bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot).
 13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw; jednostek oświaty, w tym szkół, przedszkoli, poradni; pomocy społecznej; urzędów pracy; instytucji kultury, sportu, itp.) odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję wyposażenia, pracownicy pionów finansowo-księgowych, kontrolerzy oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 4 sierpnia 2021 r.