Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w świetle wyników kontroli RIO i NIK

Rachunkowość i księgowość, a także ewidencja księgowa, czy sprawozdawczość to bardzo istotne zagadnienia w działalności JST, dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego nasz ekspert zwróci w szczególności uwagę na nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

  • zaciągania zobowiązań bez upoważnienia,
  • finansowania zobowiązań jednostki,
  • rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu jst,
  • braków przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
  • ustalenia polityki rachunkowości jednostki,
  • obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki,
  • organizacji i przeprowadzenia inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie i wyjaśnienie uczestnikom nieprawidłowości w zakresie finansów sektora publicznego w oparciu o wyniki kontroli RIO i NIK, a także aktualnego orzecznictwa sądów.
  • Uczestnicy spotkania, dzięki zdobytej wiedzy, będą wykonywać czynności związane z rachunkowością i sprawozdawczością zgodnie z przepisami prawa.
  • Udział w szkoleniu jest również doskonałą okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia – przekroczenie limitu i zakresu upoważnienia, błędy w ustaleniu i klasyfikacji zobowiązań, brak kontroli w zakresie zobowiązań zaciąganych przez jednostki organizacyjne.
2. Błędy przy ustalaniu należności – brak informacji, niedochodzenie należności z tytułu dochodów budżetowych, braki w ewidencji księgowej, błędy przy ustalaniu należności spornych, odpisów aktualizujących należności, ulg w spłacie, danych do sprawozdań.
3. Nieprawidłowości przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji z budżetu jst – niewystarczający obieg informacji w jednostce, naruszenie zasad i trybu udzielenia dotacji, dokumentacja, ewidencja księgowa jednostki, nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu do budżetu jst.
4. Braki przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych – niewystarczający zakres, forma i szczegółowość ksiąg, nierzetelne dane wynikające z ksiąg, niebieżące ich prowadzenie.
5. Błędy w przepływie środków pieniężnych w jst – ewidencja otrzymanego dofinansowania i rozliczenia z tego tytułu, rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi (dochody, wydatki, dotacje, podatek VAT).
6. Gospodarka majątkiem trwałym – niewystarczająca kontrola wykorzystania zasobu, nieprawidłowa wycena aktywów, błędy przy powierzaniu mienia innym podmiotom; błędy w ewidencji majątku własnego i obcego.
7. Nieprawidłowa organizacja i przeprowadzenie inwentaryzacji – niezachowanie częstotliwości i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji, niewłaściwe stosowanie metod inwentaryzacji, brak udokumentowania wyników.
8. Braki w sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych - różnice pomiędzy ewidencją księgową i dokumentami źródłowymi a danymi wykazanymi w sprawozdaniach, kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań – nieprawidłowa korekta sprawozdań, niewystarczające procedury wewnętrzne.
9. Konsultacje. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy wydziałów finansowych, audytorzy wewnętrzni, kierownicy jednostek organizacyjnych, księgowi jednostek organizacyjnych oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, posiada certyfikat audytorów wewnętrznych zatrudnionych w sektorze publicznym CGAP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 26 maja 2022 r.