Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego jednostki oświatowej oraz kierownika cuw za rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego jednostki oświatowej oraz kierownika CUW za rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową

Ważne informacje o szkoleniu

Odpowiedzialność dyrektora jednostki oświatowej oraz głównego księgowego i kierownika CUW za rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową budzi ciągle wiele wątpliwości. W związku z powyższym zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego usystematyzują Państwo wiedzę w tym zakresie. Omówimy podczas spotkania kwestie dotyczące obowiązków niezbywalnych kierownika jednostki, w tym kierownika CUW oraz zasady obowiązujące przy przekazywaniu obowiązków pracownikom, a w szczególności głównemu księgowemu, tak aby były one skuteczne. Przeważająca część szkolenia poświęcona będzie przedstawieniu zakresu obowiązków głównego księgowego w kontekście prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi oraz dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności, a także rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Końcowa część szkolenia poświęcona będzie omówieniu działań, jakie należy podjąć, aby nie doszło do zaniedbania obowiązków przez kierownika jednostki oświatowej i głównego księgowego, biorąc pod uwagę rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową w dobie pandemii koronawirusa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie i/lub usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązków i odpowiedzialności kierownika, głównego księgowego jednostki oświatowej za rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową.
 • Otrzymanie obszernych materiałów wraz z załącznikami, zawierającymi przykładowe wzory dokumentów, instrukcji, opisów czy księgowań.
 • Uzyskanie podpowiedzi i poznanie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań jak sobie radzić w dobie pandemii koronawirusa, kiedy to pracownicy świadczą pracę zdalnie lub w formie telepracy.
 • Przedstawienie zestawienia najczęściej występujących nieprawidłowości, ze wskazaniem na przyczyny ich powstania oraz sposoby zapobiegania tak, aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na problematyczne pytania:

 • Jakich obowiązków kierownik jednostki oświatowej nie może przekazać głównemu księgowemu czy jednostce obsługującej (CUW)?
 • Jakie obowiązki ma kierownik jednostki, gdy jego jednostka jest obsługiwana przez CUW, a jakie gdy funkcjonuje w tzw. księgowości/obsłudze rozproszonej?
 • Jak skutecznie powierzyć obowiązki w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostki oświatowej?
 • Jak sporządzić dokument przekazania obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego?
 • W jakiej formie zorganizować zastępstwo za głównego księgowego?
 • Jakie najczęściej występują zaniedbania obowiązków przez głównego księgowego i kierownika jednostki oświatowej dotyczących określenia trybu wykonywania prac z zakresu rachunkowości i procedur kontroli zarządczej. Jakie są ich skutki?
 • Jakie działania należy podjąć, aby nie doszło do zaniedbania obowiązków przez kierownika jednostki oświatowej i głównego księgowego w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej w dobie pandemii koronawirusa?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne odpowiedzialności kierownika jednostki oświatowej.
2. Obowiązki niezbywalne kierownika jednostki oświatowej, w tym:

 • ustalenie zasad (polityki) rachunkowości,
 • zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji i zatwierdzenie jej wyników,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • zaciąganie zobowiązań i dysponowanie środkami publicznymi.

3. Odpowiedzialność kierowników jednostek przy prowadzeniu Centrów Usług Wspólnych.
4. Granice odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego jednostki oświatowej.
5. Zasady skutecznego powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej.
6. Główny księgowy w jednostce oświatowej, w tym:

 • podstawy zatrudnienia,
 • wymagania,
 • obowiązki,
 • uprawnienia.

7. Niezbędne elementy dokumentu oraz okoliczności stanowiące o skuteczności przekazania obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego w zakresie:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

8. Odmowa podpisania dokumentu przez głównego księgowego.
9. Formy i znaczenie zastępstwa za głównego księgowego jednostki oświatowej.
10. Zaniedbania obowiązków przez głównego księgowego i kierownika jednostki oświatowej dotyczących określenia trybu wykonywania prac z zakresu rachunkowości i procedur kontroli zarządczej.
11. Obowiązki, odpowiedzialność oraz uprawnienia kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych w dobie pandemii koronawirusa, przy świadczeniu pracy zdalnej lub telepracy.
12. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz główni księgowi jednostek systemu oświaty na różnych poziomach i strukturach organizacyjnych: szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze, artystyczne, kształcenia ustawicznego czy praktycznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, a także ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkolno-wychowawcze czy socjoterapii; osoby zastępujące lub działające w ich imieniu czy z upoważnienia, a także mające zamiar ubiegać się o stanowisko kierownika lub głównego księgowego jednostki systemu oświaty; kierownicy i pracownicy Centrów Usług Wspólnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń