• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w jst oraz rekompensata na pokrycie kosztów dochodzenia należności. Ustalanie, naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, procedury kontroli zarządczej

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse Jednostek Samorządu Terytorialnego, którego przedmiotem będą odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie należności na rzecz JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy aktualne problemy związane z ustalaniem, naliczaniem, zarachowaniem, zaokrąglaniem, windykowaniem, przedawnieniem, ewidencją, klasyfikacją oraz inwentaryzacją odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie, a także zasady udzielania ulg i wykazywania odsetek w sprawozdawczości.
Podczas zajęć prowadzący:
• Precyzyjnie wskaże, jakie odsetki nalicza się od podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz świadczeń pieniężnych o charakterze publicznoprawnym.
• Szczegółowo omówi tematykę odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
• Kompleksowo przedstawi zagadnienia z zakresu odsetek od niepodatkowych należności budżetowych, tj.: renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za przedszkole, czy za wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za czynności weterynaryjne, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień, świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
• Wyjaśni zasady zaliczania wpłat w zależności od charakteru prawnego należności, przypadki nienaliczania odsetek oraz naliczania ich w groszach, poruszy kwestie: zawieszenia okresu naliczania odsetek oraz przerwania biegu terminu przedawnienia, a także omówi sytuacje, w których nieprawidłowości w odsetkach mogą skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, zarachowania, zaokrąglania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania, inwentaryzowania oraz wykazywania w sprawozdawczości odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
• Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy w naliczaniu odsetek oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Podczas zajęć odpowiemy na pytania:

 • Jakie są rodzaje odsetek?
 • Kiedy naliczamy, a kiedy nie naliczamy odsetek?
 • Od kiedy i do kiedy naliczać odsetki?
 • Jak rozksięgowywać wpłaty na należność główną i odsetki?
 • Czy i w jaki sposób zaokrąglać odsetki?
 • Jak windykować należne odsetki?
 • Jak udzielać ulg w odsetkach, w tym pomocy publicznej?
 • Kiedy odsetki się przedawniają?
 • Czy możemy dochodzić odsetek przedawnionych?
 • Naliczanie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym to prawo, czy obowiązek?
 • Kiedy umowa cywilnoprawna jest transakcją handlową?
 • Czy jsfp mają obowiązek naliczać i dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Jakie są zasady ustalania wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Czy należy naliczać odsetki od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Kiedy strona umowy cywilnoprawnej jest konsumentem?
 • Czy i jakie odsetki naliczać od niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym?
 • Czy odsetki od niepodatkowych należności zaokrąglamy, rozliczamy proporcjonalnie, czy nie naliczamy ich, gdy nie przekraczają kwoty 8,70 zł?
 • Jak i kiedy księgować odsetki?
 • Jaką metodą i w jaki sposób inwentaryzować odsetki?
 • Jak wykazywać odsetki w sprawozdawczości?
 • Kiedy i jak dokonywać odpisu aktualizującego na należności z tytułu odsetek?
 • Kiedy nieprawidłowe „postępowanie” z odsetkami może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Kiedy umowa jest, a kiedy nie jest transakcją handlową?
 • W jakich sytuacjach istnieje obowiązek naliczania odsetek od należności, których termin płatności jeszcze nie upłynął?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne - kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na: wysokość i sposób naliczania odsetek, zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.
2. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:
• Naliczanie odsetek - prawo, czy obowiązek?
• Odsetki: umowne, ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
• Kiedy jednostka sektora finansów publicznych jest stroną transakcji handlowej?
• Kiedy umowa jest, a kiedy nie jest transakcją handlową? Przykłady.
• Czy umowy najmu, dzierżawy, dostaw wody, odprowadzania ścieków są transakcjami handlowymi?
• Terminy płatności w transakcjach handlowych.
• Uwaga – obowiązek naliczania odsetek przed terminem płatności należności!
• Naliczanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – prawo czy obowiązek?
• Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty, jak ustalać jej wysokość? Przykłady.
• Czy od niezapłaconej rekompensaty nalicza się odsetki, jakie i od kiedy? Przykłady, wyroki sądów.
• Co z odsetkami opiewającymi na drobne kwoty?
• Czy można zaokrąglać odsetki do pełnych złotych?
• Ustalenie terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki.
• Umarzanie odsetek oraz odraczanie i rozkładanie na raty.
• Windykacja i przedawnienie odsetek cywilnoprawnych.
• Kiedy strona umowy jest konsumentem?
• Przedawnienie należności i odsetek od konsumenta – zasady postępowania – przykłady.
• Czy można dochodzić odsetek przedawnionych?
3. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
• Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III Op – co pierwsze?
• Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
• Zasady zaliczania wpłat i udzielania ulg. Rozkładanie należności na raty – pułapka!
• Windykacja i przedawnienie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych.
• Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel – czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
• Wyjaśnienia RIO, MF, wyroki sądów, liczne przykłady.
4. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
• Zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat podatnika – art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej – przykłady, wyroki sądów.
• Jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek? Kiedy nie naliczamy odsetek?
• Zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania i rozkładania na raty.
• Kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
• Odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych.
• Windykacja odsetek od zaległości podatkowej.
• Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej.
• Ulgi w odsetkach, a pomoc publiczna.
5. Odsetki za zwłokę w zapłacie - procedury kontroli zarządczej.
6. Ewidencja księgowa odsetek – przypisy, odpisy, wycena, klasyfikacja budżetowa, ewidencja odsetek przedawnionych.
7. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej i finansowej.
8. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:

• Kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
• Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.
• Zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.
9. Odsetki a dyscyplina finansów publicznych.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, księgowi, skarbnicy, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności, pracownicy sporządzający sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 6 czerwca 2023 r.