Opłata skarbowa w 2023 r. Aktualne problemy z ustalaniem i poborem opłaty w urzędach administracji publicznej. Najnowsze orzecznictwo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z opłatą skarbową, jej ustalaniem i poborem w urzędach administracji publicznej w świetle zmienionych przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy najważniejsze zagadnienia związane z opłatą skarbową, jej ustalaniem i poborem w urzędach administracji publicznej. Przedstawimy również najnowsze orzeczenia sadów administracyjnych i interpretacje przepisów dotyczące opłaty skarbowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Analiza praktycznych problemów dotyczących opłaty skarbowej, w tym:

 • Przepisów, umożliwiających skuteczne domaganie się wniesienia należnej opłaty skarbowej od podmiotów zobowiązanych do jej zapłaty.
 • Sposobów postępowania w przypadkach, gdy opłata skarbowa nie została zapłacona lub została zapłacona w kwocie niższej niż należna.
 • Zagadnień związanych z ewidencją dochodów z opłaty skarbowej, zwrotami tej opłaty, a także jej egzekucją.
 • Poboru opłaty skarbowej od pełnomocnictw i za poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów, przedkładanych przez stronę postępowania administracyjnego.
 • Wskazań do stosowania zwolnienia z opłaty skarbowej.
 • Najczęściej występujących problemów z opłatą skarbową.
 • Poznania aktualnego orzecznictwa i interpretacji dotyczących poboru opłaty skarbowej.

 Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m. in. wybrane wzory pism, postanowień i  decyzji przydatnych w należytym wykonywaniu obowiązków służbowych, związanych z poborem i zwrotem opłaty skarbowej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólna charakterystyka konstrukcji ustawy o opłacie skarbowej, czyli, co wynika z treści samej ustawy, a co z załącznika?

2. Ostatnie zmiany w ustawie o opłacie skarbowej, wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

3. Zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy a kwestia poboru opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.

4. Poświadczanie przez pracowników organów administracji publicznej dokumentów za zgodność z oryginałem a problem poboru opłaty skarbowej za takie poświadczenie.

5. Pobór opłaty skarbowej od pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw w sprawach podatkowych:

 • Pełnomocnictwa niepodlegające opłacie i zwolnione z opłaty.
 • W jakim terminie i do którego organu należy wnieść opłatę skarbową od pełnomocnictwa?

6. Zwolnienie z opłaty skarbowej niektórych pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

7. Zakres podmiotowy opłaty skarbowej:

 • Kto i kiedy wnosi opłatę skarbową?
 • Kto i w jakich sprawach jest zwolniony z opłaty skarbowej?
 • Jak rozumieć w praktyce odpowiedzialność solidarną za opłatę skarbową?

8. Przedmiot opłaty skarbowej:

 • Czynności urzędowe: rodzaje czynności, podlegających i zwolnionych z opłaty.
 • Zaświadczenia: rodzaje zaświadczeń, podlegających i zwolnionych z opłaty.
 • Zezwolenia.
 • Złożenie pełnomocnictwa lub prokury.

9. Czynności urzędowe zwolnione z opłaty skarbowej i czynności niepodlegające opłacie - różnice:

 • Omówienie katalogu czynności zwolnionych i niepodlegających opłacie.
 • Opłata skarbowa a inne opłaty publicznoprawne np. opłata konsularna.

10. Opłata skarbowa za wybrane czynności w ramach zadań realizowanych przez organy administracji publicznej, a w szczególności:

 • W sprawach z zakresu działania urzędów stanu cywilnego.
 • W sprawach z zakresu prawa budowlanego.
 • W sprawach z zakresu prawa podatkowego.
 • W sprawach z zakresu ochrony środowiska i innych.

11. Najczęściej występujące problemy z poborem opłaty skarbowej:

 • Opłata od pełnomocnictwa i prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
 • Omówienie instytucji pełnomocnictwa i prokury.
 • Rozróżnienie pojęć: odpis, wypis, kopia.
 • Kto może uwierzytelnić odpis, wypis lub kopię pełnomocnictwa?
 • Czym różni się czynność potwierdzenia za zgodność z oryginałem od czynności uwierzytelnienia dokumentu?
 • Czy dopuszczalne jest potwierdzanie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa przez pracownika urzędu?
 • Czy pracownicy urzędu potwierdzający dokumenty za zgodność z oryginałem muszą posiadać odpowiednie upoważnienie?
 • Nowe, sformalizowane wzory pełnomocnictw w sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo: ogólne, szczególne i do doręczeń.
 • Które pełnomocnictwa w sprawach podatkowych podlegają opłacie skarbowej?
 • Czy każde pełnomocnictwo w sprawach podatkowych musi być dołączane do akt postępowania podatkowego?
 • Specyfika pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych.

12. Inne problemy związane z poborem opłaty skarbowej od pełnomocnictw:

 • Wielość pełnomocników lub mocodawców a opłata skarbowa.
 • Pełnomocnictwo udzielone przez małżonków a opłata skarbowa.
 • Pełnomocnictwo a upoważnienie do zastępowania w kontekście opłaty skarbowej.
 • Instytucje: zastępstwa, upoważnienia i pełnomocnictwa substytucyjnego a kwestie podlegania opłacie skarbowej.

13. Wybrane problemy związane z żądaniem uzupełnienia braków wpłat opłaty skarbowej:

 • Czy brak opłaty skarbowej to brak formalny podania?
 • Czy wolno załatwić sprawę mimo braku opłaty skarbowej?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy opłatę wniesiono w kwocie np. niższej o 1 zł od należnej?
 • Czy bezwzględnie żądać uzupełnienia opłaty skarbowej, gdy koszty wysyłki wezwania ewidentnie przekraczają kwotę brakującej opłaty?

14. Formy i terminy płatności opłaty skarbowej oraz sposoby dokumentowania wpłat opłaty skarbowej:

 • Kiedy i jak należy udokumentować fakt zapłaty opłaty skarbowej?
 • Kiedy i na jakich warunkach dowód zapłaty opłaty skarbowej może być zwrócony wpłacającemu?
 • Czy opłata skarbowa może być zapłacona przez inny podmiot niż zobowiązany?
 • Czy opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa może być zapłacona z konta firmowego kancelarii adwokackiej?
 • Czy spółka z o.o. może zapłacić opłatę skarbową np. za cudzoziemca?

15. Aspekty praktyczne dotyczące sporządzania adnotacji w zakresie opłaty skarbowej:

 • Adnotacje o zapłacie opłaty skarbowej.
 • Adnotacje o wyłączeniu z obowiązku jej zapłaty.
 • Adnotacje o zwolnieniu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów.

16. Możliwość zarządzenia przez radę gminy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa:

 • Kto może być inkasentem opłaty skarbowej?
 • Zasady określania wynagrodzenia za inkaso w uchwale rady gminy.
 • Jak kalkulować wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty skarbowej?

17. Obowiązki informacyjne organów administracji rządowej, samorządowej i innych podmiotów - w tym sądów - o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej:

 • Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu wykazów podmiotów, które nie uiściły opłaty?
 • Jakie działania należy podjąć w przypadku wskazania jako pełnomocnika kancelarii prawnej?
 • Czy w przypadku braku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy równocześnie wszczynać postępowania w stosunku do mocodawcy i pełnomocnika?
 • Jak ograniczyć koszty ściągania opłaty skarbowej?

18. Wydawanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu opłaty skarbowej w związku z niezapłaceniem tej opłaty:

 • Fazy postępowania podatkowego.
 • Elementy decyzji określającej wysokość opłaty skarbowej.

19. Czy wolno umorzyć zaległość z tytułu opłaty skarbowej?

 • Czy przed wydaniem decyzji o umorzeniu należy wcześniej wydać decyzję określającą?
 • Przebieg postępowania w sprawie umorzenia opłaty skarbowej.

20. Omówienie różnic pomiędzy zwrotem opłaty skarbowej a nadpłatą opłaty skarbowej:

 • Tryb postępowania przy zwrocie opłaty skarbowej.
 • Tryb postępowania w przypadku nadpłaty opłaty skarbowej.
 • Czy w przypadku nadpłaty zawsze musi być wydana decyzja o nadpłacie?
 • Jaki jest termin zwrotu opłaty skarbowej?
 • Czy w przypadku uiszczenia opłaty skarbowej do niewłaściwego urzędu, urząd ten powinien przekazać opłatę wg właściwości, działając z urzędu, czy też podmiot, który wpłacił opłatę powinien wystąpić ze stosownym wnioskiem o przekazanie takiej opłaty?

21. Wszczynanie postępowania egzekucyjnego w związku z nieuregulowaniem opłaty skarbowej:

 • Czy po doręczeniu decyzji określającej wysokość opłaty skarbowej, w przypadku braku wpłaty należności należy wysłać upomnienie?
 • Wystawianie tytułów wykonawczych w związku z brakiem wpłaty opłaty skarbowej - elektroniczne tytuły wykonawcze na nieuiszczoną opłatę skarbową.
 • Określenie prawidłowego kodu podstawy prawnej w e-TW dotyczącego opłaty skarbowej.
 • Na kogo powinien być wystawiony tytuł wykonawczy w przypadku nieuiszczenia opłat skarbowej od pełnomocnictwa?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę w przypadku wystawiania tytułów wykonawczych na zaległość w opłacie skarbowej?

22. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje z zakresu opłaty skarbowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy, odpowiedzialni za pobór opłaty skarbowej w jednostkach administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez do 19 stycznia 2023 r.