Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: wymiar i dochodzenie

Zapraszamy Państwa na szkolenie z pogranicza finansów JST i gospodarowania odpadami, którego przedmiotem będzie tak zwana "opłata śmieciowa".

Ważne informacje o szkoleniu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwana opłatą śmieciową lub podatkiem śmieciowym jest należnością publicznoprawną, która stanowi dochód gminy. Występowanie na gruncie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wielu charakterystycznych tylko dla niej instytucji np. konstrukcja zawiadomienia o wysokości opłaty, w przypadku zmiany jej stawki rodzi szereg pytań i wątpliwości.

Problemy z prawidłowym wymiarem opłaty mogą wiązać się również z przyjętymi metodami ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Coraz częściej wybierana metoda oparta na zużyciu wody powoduje namnożenie się czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość opłaty, a zdefiniowanie ich bywa kłopotliwe, a w niektórych przypadkach jest wręcz niemożliwe.

Kolejnym problemem, któremu trzeba poświęcić szczególną uwagę to zjawiska, zaistniałe wskutek przybycia do naszego kraju osób zza wschodniej granicy. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają choćby czynności procesowe dotyczące ustalenia kręgu podmiotów obowiązanych do uiszczania opłaty, czy samej wysokości opłaty. Ważne w tym zakresie mogą okazać się też regulacje dotyczące ulg.

By rozwiać wątpliwości wymienione powyżej oraz usystematyzować wiedzę ze skomplikowanej materii, jaką jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy szczegółowo zagadnienia związane z wymiarem i dochodzeniem należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkowanie wiedzy w zakresie stosowania przepisów w obszarze opłaty śmieciowej.
 • Zdobycie praktycznych informacji w zakresie określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku metody jej wyliczania uzależnionej od zużycia wody.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie ustalenia wysokości i dochodzenia opłaty śmieciowej.
 • Zaznajomienie się z najnowszym orzecznictwem oraz zmianami w prawie dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się w codziennej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Czym jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Charakter i konstrukcja opłaty.
 2. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar opłaty w zestawieniu z poszczególnymi metodami jej ustalenia.
 3. Stosowanie Ordynacji podatkowej w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kim jest właściciel nieruchomości na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?
 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Rozliczenia wewnętrzne dotyczące opłaty.
 6. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Ograniczenia dotyczące składania korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Czynności sprawdzające dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Kontrola podatkowa dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Naruszenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Decyzja o opłacie podwyższonej.
 12. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.
 13. Przesłanki wydania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Postępowanie podatkowe w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane zagadnienia.
 16. Sankcje karne oraz karne skarbowe związane z nieprawidłowościami dotyczącymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 18. Instrukcje wewnętrzne (dla pracowników organów) dotyczące postępowania z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, osoby wykonujące czynności z zakresu wymiaru i dochodzenia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych (jako podmiotów odpowiedzialnych za ponoszenie opłaty w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, współpracownik Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w prawie podatkowym (z uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków i opłat lokalnych) oraz finansach publicznych. W obszarze jego zainteresowań leży również problematyka odpowiedzialności pracowników administracji publicznej na gruncie prawa karnego, karnego skarbowego oraz regulacji dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Autor licznych publikacji oraz trener prowadzący szkolenia m. in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 28 października 2022 r.