• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek od nieruchomości a ordynacja podatkowa

Zapraszamy na szkolenie z dziedziny podatków lokalnych, którego przedmiotem będzie podatek od nieruchomości i obowiązki wydziałów podatkowych z nim związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustalenie prawidłowych podstaw i stawek opodatkowania od nieruchomości wymaga znajomości przepisów materialnoprawnych oraz zapadającego na ich gruncie orzecznictwa. Nie zawsze jednak skuteczne postępowanie zależy wyłącznie od właściwej interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Równie ważne pozostają także obowiązki o charakterze procesowym. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy poszczególne etapy postępowania podatkowego wraz z praktycznymi przykładami. Podczas zajęć analizie zostaną poddane czynności sprawdzające, postępowanie dowodowe oraz postępowanie przed SKO. Wskazane także zostaną praktyczne sposoby rozwiązywania codziennych problemów, z którymi spotykają się osoby, zajmujące się podatkiem od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej wymiaru i określenia prawidłowej wysokości podatku od nieruchomości.
• Omówienie poszczególnych, możliwych etapów postępowania.
• Wyjaśnienie najczęściej występujących wątpliwości w zakresie poszczególnych etapów postępowania podatkowego.
• Wskazanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości.
• Omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie szkolenia.
• Poznanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się w codziennej pracy, a związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Weryfikacja deklaracji/informacji w oparciu o posiadane źródła danych w celu wyznaczenia dalszych kierunków postępowania:
• Weryfikacja okresu przedawnienia deklarowanego zobowiązania,
• Ustalenia w zakresie podmiotu podatnika – właściciel, posiadacz, użytkownik itd.
• Zakreślenie ram stanu faktycznego – jaki przedmiot opodatkowania został wskazany w deklaracji/czy zadeklarowano właściwy podatek np. w przypadku gruntów?
• Zakreślenie merytorycznych ram postępowania – stan prawny; stan orzecznictwa.
2. Gromadzenie informacji/informowanie podatnika o stanie prawnym w ramach czynności sprawdzających:
• Przygotowanie wezwania do złożenia wyjaśnień lub wielowariantowego pisma zawierającego informację o obowiązującym stanie prawnym oraz jednoczesne wezwanie do złożenia korekty deklaracji.
• Zgromadzenie informacji, pozwalających na zbudowanie argumentacji postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.
3. Wszczęcie postępowania:
• Podstawa prawna.
• Krąg adresatów.
• Uzasadnienie postanowienia.
4. Czynności dowodowe:
• Katalog czynności dowodowych w Ordynacji podatkowej.
• Dobór czynności dowodowych do kategorii okoliczności, podlegających ustaleniu w postępowaniu.
• Precyzja formułowania wezwań do składania dokumentów oraz wyjaśnień.
• Postanowienia w sprawie powołania biegłego/oględzin.
5. Pozostałe czynności postępowania:
• Informowanie strony w postępowaniu podatkowym.
• Reagowanie na wnioski strony: przegląd akt, wydanie fotokopii, przedłożenie pełnomocnictwa itd.
• Terminy załatwienia sprawy/uzasadnianie postanowień wydłużających termin załatwienia sprawy.
• Przerwy w prowadzonym postępowaniu.
• Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy.
6. Przygotowanie decyzji:
• Obligatoryjne elementy decyzji podatkowej.
• Treść uzasadnienia prawnego i faktycznego – sposób odzwierciedlenia pracy organu w uzasadnieniu decyzji podatkowej.
• Doręczenie decyzji.
7. Przekazanie akt do organu II instancji oraz przygotowanie ustosunkowania się do odwołania:
• Metryka; spięcie i ponumerowanie akt.
• Cel oraz treść ustosunkowania się do zarzutów odwołania.
8. Dalsze (ewentualne) etapy postępowania:
• Związanie decyzją SKO uchylającą decyzję – dalsze postępowanie dowodowe.
• Wykonanie decyzji – nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności – potencjalne skutki.
• Droga do podważenia decyzji SKO - okoliczności oraz podstawy interwencji prokuratora.
9. Okoliczności oraz podstawy stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji ostatecznej – wznowienie; stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin i miast, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań dotyczących podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT. W codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego. Jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

370 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 24 maja 2023 r.