• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualności w podatkach lokalnych. Bieżące zagadnienia

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 maja 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wymiar podatków i opłat lokalnych, (a więc podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny). Podczas szkolenia zostaną omówione najnowsze zmiany ich dotyczące, a także aktualna praktyka procesowa i administracyjna.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest:
• Przeanalizowanie nowości w przepisach prawa w zakresie podatków lokalnych, problematyka opodatkowania nieruchomości w 2024 r., w tym należących do przedsiębiorców, wyjaśnienia MF oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także najświeższe orzeczenia w zakresie podatków lokalnych.
• Przedstawienie praktycznych problemów w zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych wraz z wyjaśnieniami i prezentacją sposobów postępowania.
Zagadnienia będziemy omawiać w praktycznym ujęciu - na przykładach kazusów w zakresie wymiaru podatków, a każdy z uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi i cennych wskazówek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu podatków lokalnych i wymiaru podatkowego w 2024 r.
• Uzyskasz praktyczne informacje o nowościach w podatkach lokalnych, a także opracowane, przykładowe wzory pism procesowych.
• Dowiesz się:
- Jak opodatkować poszczególne przedmioty opodatkowania.
- Jakie stawki w podatku od nieruchomości są właściwe dla poszczególnych przedmiotów, biorąc pod uwagę ugruntowaną i najnowszą linię orzeczniczą w podatku rolnym i od nieruchomości.
- Jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, przeprowadzonego przez gminę.
• Zdobędziesz praktyczną i merytoryczną wiedzę z zakresu prawidłowego opodatkowania nieruchomości, z uwzględnieniem zagadnień proceduralnych, wynikających chociażby z Ordynacji podatkowej, ustawy o doręczeniach elektronicznych i rozporządzeń wykonawczych.
• Poznasz odpowiedzi na kluczowe i aktualne pytania związane z podatkami lokalnymi:
- Spółka akcyjna nie odebrała wezwania, a później postanowienia o wszczęciu postępowania. Mam awizo. Jak postępować? Czy mogę wydać decyzję określającą?
- Czy Koło Gospodyń Wiejskich ma obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości i płacenia podatku od nieruchomości?
- Czy spółka gruntowa, posiadająca zarząd i wpisana do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej jako osoba prawna powinna składać deklarację, czy informację podatkową?,
- Podatnik składa korektę podatku od nieruchomości zmieniając powierzchnię pod działalność na mieszkalną. Organ podatkowy nie zgadza się z korektą. Czy mogę prowadzić postępowanie?
- Od jakiego terminu przyznać ulgę z tytułu nabycia gruntów - od chwili złożenia wniosku, czy od chwili zawarcia aktu notarialnego?

• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu tematyki szkolenia, a także przykładowe wzory dokumentów:
- Wniosku o spis inwentarza.
- Wniosku gminy o stwierdzenie nabycia spadku.
- Postanowienia w sprawie kosztów postępowania (tzw. „przerzucenie” na podatnika kosztów postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonego przez gminę).
- Decyzji zmieniającej decyzję ostateczną w podatku od nieruchomości.
- Decyzji zmieniającej decyzję ostateczną w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.
- Decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Blok: Nowości.
• Zwrot części podatku rolnego w 2024 r.
• Pełnomocnictwo szczególne i ogólne – nowy formularz pełnomocnictwa ogólnego i nowe rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń.
• Nowy formularz pomocy de minimis i nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.
• Wejście gmin w system e-doręczeń od 1 października 2024. r.? Co to oznacza? Jakie obowiązki ciążą na gminie z tego powodu?
• Odpis w podatku rolnym na rzecz organizacji rolniczych – przekazywanie 1,5% podatku rolnego na rzecz uprawnionych podmiotów – zasady i tryb.
• Zmiany dotyczące obowiązku przekazywania informacji organom podatkowym przez sądy, komorników i notariuszy – art. 84a o.p. Czy notariusze muszą gminie przekazywać wypisy aktów notarialnych?
• Problem wznowienia postępowań w związku z wyrokiem TK w sprawie SK 14/12 – wyrok o niekonstytucyjności definicji budowli a możliwość prowadzenia postępowań.
2. Blok: Aktualne zagadnienia.
• Jak prawidłowo wypełniać deklaracje i informacje podatkowe? Co zrobić, jeśli podatnik nie dołączył wymaganego załącznika do deklaracji?
• Jak „przerzucić” na podatnika koszty postępowania spadkowego w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?
• Zwolnienia kolejowe – praktyka organów podatkowych.
• Jak rozumieć zwolnienia szkół i żłobków z podatku od nieruchomości?
• Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną w praktyce organów podatkowych. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki? Opodatkowanie budynku mieszkalnego przedsiębiorcy.
• Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli. Czy automaty i bankomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości, czy wiaty przystankowe, maszty flagowe, paczkomaty podlegają opodatkowaniu, ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych, opodatkowanie urządzeń technicznych; czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
• Problematyka opodatkowania współwłasności; czy współwłasność ułamkową dwóch współwłaścicieli można ująć w dwóch odrębnych decyzjach podatkowych według udziałów? Zasady doręczania decyzji przy współwłasności? Czy decyzję należy doręczyć wszystkim współwłaścicielom? Jak doręczyć, aby było ono skuteczne? Czy każdy ze współwłaścicieli składa informację? Czy decyzja ustalająca zobowiązanie łączne, wystawiona na obu współwłaścicieli, ale doręczona tylko jednemu z nich jest skuteczna? Jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony ustawowo z podatku, bądź wyłączony z opodatkowania – wyjaśnienia MF. Jak opodatkować nieruchomość, gdy jeden ze współwłaścicieli jest przedsiębiorcą?
• Śmierć właściciela a wymiar podatku – decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy – wzór.
• Problematyka opodatkowania garaży osób fizycznych.
• Czy wspólnik spółki cywilnej może zapłacić podatek od nieruchomości u inkasenta?
• Czy dystrybutory na stacji paliw podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
• Budynek letniskowy. Jaka stawka w podatku od nieruchomości?
• Ile deklaracji składa podatnik, do którego należy kilka przedmiotów opodatkowania?
• Związanie organu podatkowego ewidencją gruntów. Oznaczenia niewłaściwe w ewidencji geodezyjnej. Jak opodatkować w takiej sytuacji grunty?
• Przebudowa budynku a data powstania obowiązku podatkowego. Rozpoczęcie i zakończenie budowy obiektu a obowiązek podatkowy.
• Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować grunty i budynki mieszkalne, w których znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne, będące własnością dewelopera z przeznaczeniem na sprzedaż?
• Czy podatnik może obciążyć najemcę zaległym podatkiem od nieruchomości? Czy powinien wystawić bieżącą notę księgową czy powiększyć czynsz?
• Jak opodatkować pastwiska i grunty orne, na części których znajduje się farma fotowoltaiczna?
• Czy zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje budynek zajęty na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, mimo że prowadzącym działy specjalne, nie był sam podatnik?
• Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą?
• Opodatkowanie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego zarówno do celów mieszkalnych i działalności gospodarczej.
• Wyłączenie z opodatkowania dróg publicznych.
• Opodatkowanie budynków gospodarczych.
• Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
• Wyodrębnienie nowego przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości w trakcie roku podatkowego.
• Opodatkowanie kół gospodyń wiejskich.
• Budowle infrastruktury wodno-kanalizacyjnej a podatek od nieruchomości.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie wymiaru podatków/czynności sprawdzających deklaracje w praktyce kontrolnej.
3. Blok: Najnowsze orzecznictwo i ukształtowana praktyka:
• Opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych.
• Opodatkowanie budowli pozostawionych na gruncie objętym rekultywacją.
• Najnowsze orzecznictwo w zakresie ulgi inwestycyjnej.
• Związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej budowli zlokalizowanych na nieruchomości należącej do spółdzielni mieszkaniowej.
• Opodatkowanie wyciągu narciarskiego.
• Konsekwencje wyroku TK z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) w sprawie definicji budowli.
• Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22) w sprawie opodatkowania stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych gazu.
• Opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców; względy techniczne.
• Opodatkowanie myjni samochodowej.
• Opodatkowanie stacji paliw.
• Podatek od sieci technicznych (rozłączniki sterowania, transformatory, stacje redukcyjnopomiarowe).
• Opodatkowanie obiektów kontenerowych.
• Zwolnienie z podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej.
• Akademik z podwyższoną stawką podatkową.
• Czy podatnik może podważać zapisy w ewidencji gruntów i budynków?
• Stawka podatku od nieruchomości od lokalu w apartamentowcach.
• Podatek od budynku i od znajdującej się w nim budowli.
• Czy stacje przekazu sygnału telefonii komórkowej są budowlami?
• Czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?
• Czy zbiornik może być budynkiem?
• Czy biogazownia podlega opodatkowaniu?
• Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej.
• Opodatkowanie hali namiotowej.
• Nabycie w trakcie roku przedmiotów opodatkowania. Czy wzruszamy decyzję ostateczną?
• Ujawnienie budynku po „wymiarze”. Czy wzruszamy decyzję ostateczną? Czy ujawnienie nowej nieruchomości powoduje obowiązek wznowienia postępowania, czy też możliwe jest jej opodatkowanie odrębną decyzją?
• Opodatkowanie silosów, transformatorów i chłodni.
• Budynek/budowla na cudzym gruncie. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
• Kwalifikacja obiektów. Budowla czy budynek?
• Jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? Sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej.
• Czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?
• Czy powierzchnia użytkowa hali garażowej wykazana w ewidencji geodezyjnej jest wiążąca dla organów podatkowych, gdy jest niezgodna z rzeczywistością?
• Opodatkowanie nieruchomości należących do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
• Właściciel i posiadacz samoistny. Który z nich płaci podatek?
• Stawka podatku od nieruchomości dla podatnika w upadłości?
• Opodatkowanie gruntów w czasie rekultywacji.
• Czy farmę słoneczną możemy opodatkować podatkiem od nieruchomości od całości?
• Agencja Mienia Wojskowego. Czy jest przedsiębiorcą?
4. Blok: Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin, pracowników urzędów, zajmujących się wymiarem podatków i opłat lokalnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć pracownicy jst z województwa mazowieckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, pomocy publicznej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 maja 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 czerwca 2024 r.