• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatki i opłaty lokalne w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych i najnowszych interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania prawne, w tym interpretacje i orzeczenia sądowe dotyczące:

 • opodatkowania budowli, zwolnienia linii kolejowych,
 • opodatkowania gruntów, budynków i budowli po wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 • opodatkowania silosów,
 • opodatkowania współwłasności i współposiadania,
 • opodatkowania przedmiotów opodatkowania związanych/zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • dziedziczenia i opodatkowania spadkobierców.

Uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów prawa w oparciu o interpretacje urzędowe (Ministerstwa Finansów, RIO, organów podatkowych) a także o orzeczenia sądowe (SP, NSA, WSA). Podczas zajęć omówione zostaną również zagadnienia dotyczące wymiaru, ewidencji księgowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie prawnych aspektów i praktyki stosowania przepisów, w tym właściwej interpretacji MF czy RIO, a także orzecznictwa w zakresie podatków i opłat lokalnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na tematykę podatku od nieruchomości.
 • Przedstawienie prawidłowych rozwiązań w zakresie realizacji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie wymiaru podatków lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości.
 • Poznanie i usystematyzowanie zagadnień z zakresu ewidencji księgowej i egzekucji, windykacji podatków i opłat lokalnych. 
 • Wyjaśnienie ważnych kwestii w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym np.: ulgi w spłacie, nadpłaty, windykacja czy sprawozdawczość.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i występujących nieprawidłowości w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Otoczenie prawne:

 1. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - o czym to jest?
 2. Kodeks cywilny – i co z niego wynika?
 3. Prawo budowlane – o czym przesądza?
 4. Ustawa o finansach publicznych – jakie zasady mają znaczenie?
 5. Ordynacja podatkowa – procedury, terminy, wymogi.
 6. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – możliwość czy obowiązek?
 7. Ustawa o rachunkowości – jak „zanotować” podatek?
 8. Przepisy wykonawcze (i inne) – dlaczego tak dużo?

2. Realizacja dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych:

 1. Przymiot powszechności – przedmiotowo i podmiotowo, co to znaczy?
 2. Przymiot prawidłowości – jak zrealizować?
 3. Przymiot kompletności – do czego dążymy?

3. Elementy składowe podatku:

 1. Obowiązek podatkowy – a kiedy zobowiązanie podatkowe?
 2. Podatnik – własność, współwłasność, wyłączenie?
 3. Przedmioty opodatkowania – co, kiedy i jak?
 4. Stawki podatkowe – grunty, budynki, budowle – jakie i kiedy?

4. Zwolnienia podatkowe:

 1. Ustawowe – kiedy, jakie, a nowe?
 2. Samorządowe – kto i co?

5. Ewidencja księgowa:

 1. Zdarzenia gospodarcze – aktywa, pasywa?
 2. Dokumenty podatkowe – jakie i po co?
 3. Dowody księgowe – co to jest?

6. Pozostałe ważne tematy dotyczące podatków i opłat lokalnych:

 1. Ulgi w spłacie – uznanie administracyjne, czy na pewno?
 2. Nadpłaty – czy są możliwe?
 3. Wygaszenie zobowiązania podatkowego – sposoby?
 4. Windykacja – jak postępować?
 5. Sprawozdawczość budżetowa – czyli, co i jak prezentować?
 6. Interpretacje – w tym te najnowsze!
 7. Orzeczenia – same właściwe!

7. Pytania – odpowiedzi, wątpliwości – rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy wydziałów podatkowych oraz osoby zajmujące się wymiarem i naliczaniem podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

pracownik RIO w Białymstoku (od 1993 r.), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Posiada znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itp. W ramach obowiązków służbowych nadzoruje kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 r.).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do 10 października 2022 r.

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.