Polityka rachunkowości i plany kont jednostek sektora finansów

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane samorządowym służbom księgowo-finansowym, przedmiotem którego będzie plan kont oraz polityka rachunkowości w JST.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Polityka rachunkowości, to podstawowy dokument obowiązujący w jsfp, będący zbiorem zasad dotyczących rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych. Proponowane przez nas zajęcia stanowią kompendium wiedzy z zakresu tworzenia i aktualizacji polityki rachunkowości, w tym planów kont. Podczas szkolenia omówimy w bardzo praktycznym ujęciu obowiązujące przepisy prawa oraz wskażemy najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, które mają wpływ na poprawność zapisów księgowych w jednostce ze wskazaniem prawidłowych sposobów postępowania na przyszłość. Udział w szkoleniu ma na celu praktyczne przygotowanie Państwa do wypełniania obowiązków budżetowo-księgowych w państwowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawnych związanych z rachunkowością w tym regulacji wynikających z:
- Ustawy dnia z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w prawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego sporządzeni i aktualizacji polityki rachunkowości w tym planu kont dla: budżetu, jednostki budżetowej, zakładów budżetowych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z obszaru stosowania zasad rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przepisów prawa, które należy stosować przy sporządzaniu i aktualizacji polityki rachunkowości, w tym planów kont, zmiany w przepisach.
2. Zasady opracowywania dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, w tym:
• określenie roku obrotowego,
• określenie okresów sprawozdawczych,
• metody wyceny aktywów i pasywów,
• zasady amortyzacji środków trwałych,
• ustalanie odpisów amortyzacyjnych,
• kryteria zaliczania środków trwałych do nisko i wysoko cennych środków trwałych,
• opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• co winny zawierać zakładowe plany kont – dla budżetu i dla jednostki,
• wykaz ksiąg rachunkowych,
• opis sytemu przetwarzania danych ksiąg rachunkowe prowadzonych za pomocą komputera,
• opis rozwiązań organizacyjnych w zakresie ochrony danych ksiąg rachunkowych,
• szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki,
• zasady jakimi należy się kierować ustalając plan kont.
3. Zasady tworzenia i funkcjonowania planu kont dla budżetu i dla jednostki w tym opis kont i ich wzajemne korelacje w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości.
4. Konta, na których prowadzona jest ewidencja rozliczeń z tytułu podatków, zasady ich funkcjonowania.
5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
6. Naruszenia skutkujące wszczęciem postępowanie przez organy kontroli skarbowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowo-księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 1999 r. była pracownikiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w tym od 2012 pełniła funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Poznaniu. Doświadczony trener i wykładowca. Ukończyła następujące studia podyplomowe: Rachunkowość- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rachunkowość budżetowa- Stowarzyszenie Księgowych w Poznaniu, Audyt wewnętrzny – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Zamówienia publiczne - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 października 2022 r.