Polski Ład w rachunkowości jednostek budżetowych w 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych w kontekście "Polskiego Ładu"

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego ceniony ekspert omówi wybrane problemy z zakresu rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, w szczególności w kontekście Polskiego Ładu. Na spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia takie jak: prawidłowa polityka rachunkowości, należności krótko i długoterminowe czy podzielona płatność.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „Polskiego Ładu” i jego wpływu na politykę rachunkowości tych podmiotów.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy opanują założenia i rozwiązania ewidencyjne, a także sprawozdawcze rachunkowości typowe dla jednostek sektora finansów publicznych.
• Możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres polityki rachunkowości jednostek budżetowych.
2. Zasady opracowania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości jednostki.
3. Najczęściej stosowane uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasady istotności.
4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.
5. Omówienie aktualnych problemów w rachunkowości jednostek budżetowych, w tym tych dotyczących zasad ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe.
6. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont, zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje, które są ujmowane m. in.  w sprawozdaniach budżetowych:
a. zasady funkcjonowania kont zespołu 1, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej, („Polski Ład” w rozliczeniach gotówkowych), split payment, kart płatności,
b. zasady funkcjonowania kont zespołu 2, w tym „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” i „Rozrachunki publicznoprawne” („Polski Ład” w rozliczeniach płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz składki zdrowotnej),
c. zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów,
d. zasady funkcjonowania kont pozabilansowych, w tym zaangażowania wydatków.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy wydziałów czy referatów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 marca 2022 r.