• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowanie prowadzone przez wierzyciela w świetle ostatnich zmian do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse JST, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji.

Ważne informacje o szkoleniu

Od kilku lat następują istotne zmiany w obszarze szeroko rozumianej egzekucji należności publicznoprawnych, co  w dużym stopniu przyczyniło się do zmiany sposobu dotychczas prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zmiany te dotyczą różnych zagadnień z zakresu egzekucji administracyjnej między innymi: dostosowania zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r oraz uchwalenia nowych aktów wykonawczych do ustawy, zmiany w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia, a także w sposobie rozpatrywania zarzutów. Wprowadzone nowelizacje ustawy miały za zadanie uprościć procedury postępowania egzekucyjnego. Podczas proponowanego szkolenia szczegółowo omówimy obowiązujące regulacje w zakresie postępowania egzekucyjnego. Skupimy się przede wszystkim na praktycznych aspektach postępowania prowadzonego przez wierzycieli, tak, aby jak najlepiej pomóc Państwu w rozwiązaniu aktualnych trudności pojawiających się w toku egzekucji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowe omówienie procedur postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat prowadzonego postępowania.
  • Zapoznanie z wprowadzonymi zmianami do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i nowymi aktami wykonawczymi.
  • Zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty postępowania prowadzonego przez wierzycieli w celu prawidłowego wyegzekwowania należności publicznoprawnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji: 
a. Zmiany aktów prawnych, obowiązujące w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nowe rozporządzenia, w tym „wierzycielskie”, nowe wzory tytułów wykonawczych.
b. Zasady postępowania egzekucyjnego:
- Katalog zasad egzekucyjnych - nowa zasada współpracy wierzyciela i organu egzekucyjnego  - zmiana do ustawy.
c. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
- Podmioty w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym:
• organ egzekucyjny - ustalanie właściwości rzeczowej i miejscowej,
• wierzyciel - prawa i obowiązki,
• zobowiązany,
• inni uczestnicy postępowania egzekucyjnego.
- Zakres przedmiotowy egzekucji:
• Obowiązki, podlegające egzekucji - przykłady - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi, opłata za przedszkola, opłata za wycinkę drzew, grzywny nałożone w drodze mandatu.
2. Obowiązki wierzyciela:
a. W postępowaniu przedegzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych:
- obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek),
- egzekucja „miękka” - działania informacyjne - formy, terminy, dokumentowanie,
- upomnienie - nowe wzory upomnienia: kiedy należy wystawić, w jakiej wysokości pobrać koszty, sposoby doręczenia, „stare” i „nowe” elementy upomnienia - zmiana do ustawy,
- termin przedawnienia kosztów upomnienia - zmiana do ustawy,
- wysokość kosztów upomnienia - zmiana,

- poprawnie wystawiony tytuł wykonawczy - omówienie najczęściej popełnianych błędów, wzory tytułów wykonawczych, nowe rodzaje tytułów wykonawczych - zmiana do ustawy,
- ustalenie właściwości rzeczowej i miejscowej organu egzekucyjnego,
- ustalenie danych oraz majątku zobowiązanego,
- przedawnienie należności publicznoprawnych oraz przerwanie biegu przedawnienia - gdzie szukać odpowiednich informacji?
- umorzenie należności.
b. W postępowaniu egzekucyjnym dot. należności pieniężnych:
- elektroniczne przesyłanie tytułów wykonawczych oraz innej korespondencji,
- postępowanie w przypadku nieprzystąpienia przez organ egzekucyjny do egzekucji,
- wszczęcie - dopuszczalność egzekucji, doręczenie tytułu wykonawczego - moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji - zmiana do ustawy,
- postępowanie w przypadku wniesienia zarzutów - nowe przesłanki, termin do wniesienia - zmiana do ustawy,

- zawieszenie postępowania - przesłani, skutki - zmiana do ustawy,
- umorzenie postępowania - nowe przesłanki, skutki - zmiana do ustawy,
- dalszy tytuł wykonawczy - cel sporządzenia, forma i przeznaczenie, przesłanki kiedy należy wystawić - zmiana do ustawy,
- kolejny tytuł wykonawczy - zmiana do ustawy,

- odpis tytułu wykonawczego - cel sporządzenia, forma i przeznaczenie,
- ponowny tytuł wykonawczy - tryb i zasady postępowania w przypadku utraty tytułu wykonawczego,
- tryb i zasady postępowania w przypadku zmiany wysokości zobowiązania lub „wygaszenia” - zmieniony tytuł wykonawczy, pismo - informacja.
3. Koszty postępowania egzekucyjnego - zmiana do ustawy:
a. Nowe zasady pobierania kosztów egzekucyjnych.
b. Nowa wysokość kosztów egzekucyjnych.
c. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych.
d. Termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
4. Pytania, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy organów administracji publicznej, w tym także pracownicy jst, pracownicy przedszkoli oraz pracownicy innych jednostek, którym powierzono wykonywanie obowiązków wierzyciela - wystawianie upomnień, rozpatrywanie reklamacji, wystawianie administracyjnych tytułów wykonawczych, rozpatrywanie zarzutów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. W administracji samorządowej od 1992 r. - wieloletni pracownik Urzędu Miasta, obecnie pracuje w miejskiej jednostce organizacyjnej GMK, gdzie pełni funkcję Kierownika Wydziału ds. Postępowań Przedegzekucyjnych. Z egzekucją administracyjną związana jest od 2010 r. W sferze jej zainteresowań teoretycznych i praktycznych znajduje się przede wszystkim postępowanie administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego w administracji, jak również szeroko rozumiane prawo podatkowe. Jako trener przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 stycznia 2023 r.