• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowanie ze zbędnymi, zużytymi oraz uszkodzonymi składnikami majątku, stanowiącego wyposażenie jsfp. Aspekty prawne i rachunkowe w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jednostki sektora finansów publicznych, powinny posiadać wyłącznie składniki majątku zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „zapasy” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja mogą przyczynić się do narażenia kierownictwa jednostki na zarzut niegospodarności i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione poprawne zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, wskazane podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” ze zbędnym lub zużytym sprzętem. Prowadząca omówi, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami postępować ze zbędnymi elementami środków trwałych, pozostałymi środkami trwałymi i innymi zbędnymi składnikami majątku ruchomego (przekazanie, sprzedaż, likwidacja zużytych i uszkodzonych składników jako odpadów elektronicznych). Przedstawione procedury ułatwią Państwu formalne uregulowanie tej kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi, pochodzącymi ze środków publicznych we wszystkich jsfp oraz dostarczenie projektu wewnętrznych procedur, regulujących tę problematykę.
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - likwidacja, utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Omówienie zasady jawności i przejrzystości, obowiązującej w zarządzaniu wyposażeniem finansowanym, pochodzącym ze środków publicznych.
 • Poznanie zasad ustalania wartości ww. składników majątkowych.
 • Wskazanie sposobu uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, w tym za szkodę na mieniu i inne braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej zgodnej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki.
 • Poznanie zasad postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych.


  Uczestnicy uzyskają m. in. odpowiedzi na następujące pytania:
   
 • W jaki sposób ustalamy cenę rynkową (godziwą)? Czy i kiedy powołujemy rzeczoznawcę?
 • Jak ma pracować komisja kasacyjna i komisja kwalifikacyjna?
 • Kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji?
 • Jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji?
 • W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży?
 • Czy składniki możemy sprzedać lub przekazać pracownikom, radnym?
 • Jaka procedura obowiązuje w zakresie likwidacji sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania danych oraz sprzętu newralgicznego?
 • Jak postępujemy ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektronicznymi (telefony, komputery, itp.), a także z pamięcią i danymi na tych urządzeniach?

  Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe, w tym wzory procedur wewnętrznych dotyczących omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę.
 2. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych - sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 3. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki, w jednostkach sektora samorządowego i rządowego, dysponującego majątkiem Skarbu Państwa.
 4. Szczegółowe omówienie zmian prawnych dokonanych w 2021 oraz 2022 r. - wskazanie na czym polegają i jakie skutki wywołują w zakresie gospodarowania majątkiem ruchomym.
 5. Konieczność przeprowadzania okresowej, w tym przedinwentaryzacyjnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
 6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych.
 7. Komisja kwalifikacyjna, komisja likwidacyjna - powołanie, zasady działania, dokumentacja.
 8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych - opinia rzeczoznawcy, czy zawsze konieczna?
 9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych - stopień zużycia. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
 10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości - przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
 11. Darowizny na rzecz uprawnionych podmiotów.
 12. Darowizna między jednostkami - wniosek, protokół zdawczo-odbiorczy, obieg dokumentów finansowo-księgowych.
 13. Zasady likwidacji sprzętu służącego do przetwarzania danych i sprzętu newralgicznego.
 14. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne – bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot.
 15. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia, stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 16. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.
 17. Wzory wewnętrznych procedur.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych, księgowi samorządowych i rządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty - w tym szkół i przedszkoli, poradni, pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, państwowych jednostek budżetowych, itp.), osoby odpowiedzialne w jednostce za problematykę gospodarowania, ewidencji oraz inwentaryzację wyposażenia i jej rozliczenie), członkowie komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i kasacji składników zbędnych, pracownicy prowadzący „biura rzeczy znalezionych”, pracownicy pionów finansowo- księgowych urzędów jst, zajmujący się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych oraz wyceną, a także kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca - ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 22 marca 2023 r.