• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowanie ze zbędnymi, zużytymi oraz uszkodzonymi składnikami majątku, stanowiącego wyposażenie jsfp. Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, likwidacja. Aspekty prawne i rachunkowe

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jednostki, w tym jednostki sektora finansów publicznych, powinny posiadać wyłącznie składniki majątku zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. Składowanie i gromadzenie składników zbędnych, niezdatnych do użytku lub zagrażających bezpieczeństwu (środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych) jest przejawem niegospodarności. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „zapasy” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja narażą kierownictwo jednostki na zarzut działań niezgodnych z prawem. Proponujemy Państwu udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, jak również zaprezentujemy podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” ze zbędnym sprzętem. Proponowane podczas zajęć procedury, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach ułatwią też formalne uregulowanie tej kwestii oraz wybór wariantu z uwzględnieniem rodzaju jednostki, przykładowo: zarówno w domu pomocy społecznej, urzędzie, czy instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi ze środków publicznych we wszystkich jednostkach finansów publicznych oraz dostarczenie projektu wewnętrznych procedur regulujących tę problematykę.
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (likwidacja, utylizacja jako odpady elektryczne i elektroniczne) – zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości.
 • Wskazanie sposobu uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Omówienie kwestii spełnienia standardu kontroli zarządczej zgodnej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki.
 • Uczestnicy uzyskają m.in. odpowiedzi na następujące pytania:

 - W jaki sposób ma pracować komisja ds. przeglądu składników zbędnych, kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji, jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji?

 - W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży?

 - Czy składniki możemy sprzedać lub przekazać pracownikom, radnym?

 - Jak postępujemy ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektronicznymi (telefony, komputery, itp.), a także z pamięcią i danymi na tych urządzeniach?

 • Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę – konieczność uporządkowania i przeglądu składników.
 2. Prawne zasady odpowiedzialności kierownika jsfp za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 3. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 4. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZEAS, urząd gminy.
 5. Konieczność przeprowadzania okresowej, w tym przed inwentaryzacyjnej oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych i niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
 6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych (powiaty).
 7. Komisja kwalifikacyjna, komisja likwidacyjna, komisja wspólna – powołanie, zasady działania, dokumentacja.
 8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych – opinia rzeczoznawcy. Czy zawsze jest konieczna?
 9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych – stopień zużycia, wartość godziwa. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość oferowana.
 10. Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości – przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym.
 11. Darowizna między samorządowymi jednostkami: wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych.
 12. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne - bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot.
 13. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia, stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 14. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji.
 15. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw; jednostek oświaty, w tym szkół, przedszkoli, poradni; pomocy społecznej; urzędów pracy; instytucji kultury, sportu, itp.), odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję wyposażenia, pracownicy pionów finansowo-księgowych, kontrolerzy oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 20 czerwca 2022 r.