• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz zamknięcia roku 2022 w jednostkach budżetowych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w jst co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Jak zaplanować prace związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które w praktyczny sposób przybliży uczestnikom zagadnienia w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędnej do zamknięcia roku 2022 i otwarcia roku 2023 w rachunkowości jednostki z uwzględnieniem rozliczeń ewidencji sprzedaży węgla przez jst. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w jst, w sposób przejrzysty omówi zarówno kwestie zamknięcia roku 2022, otwarcia 2023, sporządzania sprawozdań, jak i rozwiązań organizacyjnych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych oraz kwestii problemowych. Szkolenie polecamy osobom, zarówno tym, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy, zdobyć wiedzę oraz uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi zamknięcia i otwarcia roku księgowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędnych do zamknięcia roku 2022 i otwarcia roku 2023.
• Wskazanie zasad i niezbędnych czynności, podejmowanych z zakresu zamknięcia roku i przygotowania sprawozdań finansowych ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
• Poznanie konkretnych zapisów ewidencyjnych dotyczących tego procesu.
• Zdobycie porad i wskazówek dotyczących praktycznego stosowania przepisów oraz poznanie najczęściej występujących błędów, wynikających z protokołów RIO i NIK.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości i pytania, zadane przez uczestników podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku – przygotowanie procesu.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.
3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
• Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności.
• Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m. in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym pochodzące z różnych źródeł, wydatki remontowe.
• Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m. in. zobowiązania wymagalne, zobowiązania a wydatki w nowym roku po zmianie klasyfikacji budżetowej.
• Ewidencja i weryfikacja zaangażowania.
• Środki pieniężne w ewidencji rocznej.
• Materiały i inne zapasy – rozliczenie.
• Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub te, które wystąpiły incydentalnie itp. korekta kosztów na przełomie roku.
• Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
• Rozliczenie konta 330 „Towary” oraz przychodów i kosztów na koncie 730 „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”, związanych ze sprzedażą węgla przez jst.
• Konta pozabilansowe i ich rozliczenie.
• Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego.
• Wynik finansowy.
• Fundusz jednostki.
• Wydatki niewygasające z końcem roku.
4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki, w tym szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.
5. Polityka rachunkowości jednostki. Co do zmiany?
6. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 16 stycznia cena wynosi  369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 stycznia 2023 r.