• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku 2021 oraz przygotowania sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które w praktyczny sposób przybliży uczestnikom zagadnienia w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022 w rachunkowości jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uczestnicy szkolenia poznają konkretne zapisy ewidencyjne dotyczące tego procesu. Prowadząca wyjaśni również wiele problemów interpretacyjnych w tym zakresie. 
• Uczestnicy dowiedzą się jak sporządzić prawidłowo sprawozdania finansowe oraz jakie są najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości, wynikające z protokołów RIO i NIK w obszarze zamknięcia roku.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamknięcie roku - przygotowanie procesu.
2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.
3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:

• Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m. in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności.
• Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym z RFIL i innych źródeł, wydatki remontowe.
• Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne, zobowiązania a wydatki w nowym roku po zmianie klasyfikacji budżetowej.
• Ewidencja i weryfikacja zaangażowania.
• Środki pieniężne w ewidencji rocznej.
• Materiały i inne zapasy – rozliczenie.
• Ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku.
• Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
• Konta pozabilansowe i ich rozliczenie.
• Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego.
• Wynik finansowy.
• Fundusz jednostki.
• Wydatki niewygasające z końcem roku.
4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki, w tym szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.
5. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany?
6. Pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 595 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 15 listopada cena wynosi 545 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.