• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek i zakładów budżetowych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wybitnego specjalistę i eksperta praktycznych rozwiązań w polityce rachunkowości. Podczas szkolenia wskażemy praktyczne rozwiązania problematycznych kwestii związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej w jednostkach i zakładach budżetowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości wynikające m.in. z protokołów RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach budżetowych.
• Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla jednostki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – istota, zasady tworzenia.
2. Zasady ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.: przypisy, odpisy, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe – dokumentacja, ważne zapisy w instrukcjach.
3. Specyfika ewidencji odsetek od należności.
4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 Euro) – zasady, ewidencja.
5. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
6. Zasady zaciągania zobowiązań finansowych, a zaangażowanie.
7. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne.
8. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty.
9. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
10. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
11. Konta pozabilansowe.
12. Ewidencja wyniku finansowego.
13. Fundusz jednostki – istota, analityka.
14. Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń. Publikacja.
15. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie tematyki: budżet jst, budżet zadaniowy jst, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki jst, współpraca jst z organizacjami pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwę kawową i lunch.
Cena 479 PLN netto. W przypadku zgłoszenia do 13 czerwca cena wynosi 429 PLN. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 359 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym, szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.