• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawne aspekty dochodzenia przez jst należności z tytułu najmu i dzierżawy

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie realizacja, umarzanie, czy windykacja należności z tytułu najmu i dzierżawy.

Ważne informacje o szkoleniu

Dochodzenie czynszu, jak i innych należności cywilnoprawnych jest obowiązkiem każdej jednostki sektora finansów publicznych. Niewywiązanie się z tego obowiązku może stanowić podstawę odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego warto, aby jst korzystała z wszystkich dostępnych metod dochodzenia tych należności, a przy tym pamiętała o prawnych ograniczeniach stosowania ulg w ich spłacie. Podczas prezentowanego webinarium:

  • Przedstawione zostaną prawne aspekty dochodzenia należności z umów najmu i umów dzierżawy zawieranych przez jednostki samorządowe,
  • Omówione zostaną zasady stosowania ulg, umarzania i niedochodzenia z tych właśnie należności.
  • Uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznych wskazówek dotyczących kierowania wezwań do zapłaty, naliczania odsetek, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, a także ich przedawnienia.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących dochodzenia należności z umów najmu i dzierżawy mienia jst w kontekście zachowania dyscypliny finansów publicznych.
  • Przekazanie wskazówek dotyczących zasad prowadzenia spraw z zakresu zaległości z tytułu najmu i dzierżawy za nieruchomości i lokale będące własnością gminy.
  • Omówienie proponowanego harmonogramu czynności związanych z windykacją.
  • Nabycie umiejętności, przyczyniających się do zwiększenia efektywności dochodzenia należności z najmu i dzierżawy przez jst.
  • Zaprezentowanie praktycznych wskazówek dotyczących dochodzenia ww. należności.
  • Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i pytania związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Należności z umowy najmu/dzierżawy jst – podstawowe informacje: 
• Podstawy prawne zasad dochodzenia.
• Co to znaczy, że należności z najmu/dzierżawy mają charakter cywilnoprawny? 
• Czym się różnią należności cywilnoprawne od publicznoprawnych i jakie są tego skutki w praktyce? 
• Jak ustalić czy umowa jest umową najmu/dzierżawy? Czy decydujące znaczenie ma tytuł umowy? Najczęstsze rodzaje najmów/dzierżaw w jst. 
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dochodzenie należności z najmu/dzierżawy: 
• Jakie obowiązki związane z dochodzeniem należności z najmu/dzierżawy wynikają z ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? 
• Na czym polega obowiązek ustalenia należności? 
• Na czym polega obowiązek terminowego podejmowania działań w celu uzyskania płatności? 
• Czy niedochodzenie należności z najmu/ dzierżawy zawsze stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych? 
• Kiedy można odstąpić od dochodzenia należności z najmu/dzierżawy? 
• Kiedy można umorzyć należność z najmu/dzierżawy? 
• Kiedy można odroczyć lub rozłożyć na raty należność z najmu/dzierżawy? 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest w szczególności do skarbników, pracowników urzędu gminy, starostwa, jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego, do których obowiązków należy dochodzenie zaległych czynszów, opłat eksploatacyjnych, odsetek, rekompensat (tzw. 40 euro) oraz innych należności, wynikających z umów najmu i dzierżawy w jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i przeszkoliła setki pracowników samorządowych. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, zarówno na drodze sądowej, jak i egzekucyjnej oraz w zakresie opracowywania i opiniowania umów cywilnoprawnych w celu zabezpieczenia interesów potencjalnego wierzyciela.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 czerwca 2023 r.